HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 31

JPEG (Deze pagina), 746.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

31
j evenredigheid alhier veel grooter dan in eenig ander land;
j het bewijs daarvan levert de gemiddelde waarde van siroop,
j die in Frankrijk 2() a 25 francs per lOO Ned. ponden be-
draagt, terwijl die alhier f2l a f22 per 100 Ned. ponden
l is. Vermeerdert men nu de productie van siroop, zoo moet
l dit op eene verminderde waarde voor den fabriekant uit-
l loopen. Dit gaat echter noch de Regering noch den hande-
laar aan.
Wij moeten echter opmerken, dat verwerking van bruine
soorten tot geraüineerd natuurlijk meer tijd kost dan die van
blond en wit, en dat derhalve de kracht van ontwikkeling der
l rafiinaderijen daardoor vermindert, waarvan het gevolg
zijn moet minder omzeltingen voor den handel, maar
voornamelijk eene vermeerdering van onverkoopbare ponden
l voor binnenlandsch gebruik, devvijl de comsumtie tot heden
’ niet noemenswaardig vergroot kan worden.
Doch hoe men ook over dit punt moge denken, nie-
l mand, zelfs niet de Regering, zal ons kunnen betwisten, dat
de concurrentie der bruine en blonde soorten tot nadeel zal
¥ komen van de Java aanvoeren, voor zooverre het gebruik
der Nederlandsche raflinadeiijeii betreft.
De uitvoerhandel van ruw suiker zal dus, indien gelijke
aanvoeren van Java mogten blijven bestaan, zich zooveel
meer moeten uitbreiden, doch indien de kracht der Neder-
` landsche raffinaderij en thans ongeveer 84 millioen bedraagt,
l op welke hoogte zij evenwel niet blijven kan (zie later
No. VH), zal elke 10 millioen vreemde suiker 10 millioen
Ned. pond Java aanvoeren verdringen.
l Tot heden concurreerde die uitvoerhandel geheel zonder
bezwaren, en hij kon desniettemin gemiddeld slechts 32 mil-
lioen nemen of ruim à der aanvoeren Indien men derhalve
die kracht der fabrieken, die thans 84 millioen Ned. ponden
meerendeels Java suiker verbruiken, vermindert, door
j andere soorten in massa aan te voeren, zoo zal de uitvoer-
4 .____T.
l (ii) Zie de tabel pag. 13.
l