HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 30

JPEG (Deze pagina), 764.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

30
te nemen, dewijl Engeland, dat geheel andere belangen en ,
inzigten dan Nedei·land heeft, anders weigeren zal. Men
zal (wil men dat beginsel) voor John Bull moeten buigen.
De Heeren UYTTENHOOVEN en MOTKE verwijzen naar
de Parijsche conferentie. Om dezelfde reden accepteren
wij ook dat argument, als men zich in beginsel met Frankrijk
wil verstaan, welk land ons indertijd bij een vroeger trac­ l
taat te slim is geweest. Maar wij komen op tegen de laatste E
zinsnede dier Heeren: Dat die uitsluiting (der mindere
soorten van suikers) in vele opzigten voor onze nijverheid,
handel en scheepvaart hare nadeelige zijde heeft, zal wel j
geen betoog behoeven. l
WVij hadden dat belangrijke betoog wel degelijk gaarne l
gehoord. lj
stemmen gaarne toe, dat een grootere handel op
Manilla, Brazilie, Cuba en andere kolonien wenschelijk
ware, doch deze laat zich niet dwingen, dan ten koste
van den Javahandel, omdat N6dGI'lä.I1d TSG Wêilïlïg
C011S11II1BI1lJGI1 heeft. l/Vij verwijzen naar pag. 34,
­ 37, 39 en 43 onzer vorige brochure. De consumtie in
Nederland van suiker en siroop begrootten wij toen op
23 millioen, zijnde 0% a 0% Ned. ponden per ziel, ot` wel
slechts 12 a 13 millioen Ned. ponden suiker (melissen en
basterden) en 9 a ll) millioen Ned. ponden siroop.
Die eonsumtie te vergrooten (zeiden wij toen reeds)is aan ,
geene wet gegeven, tenzij door ophejjzing van belasting
Indien men nu wenscht den invoer van bruine en blonde soor-
ten te bevorderen door lagere regten op die soorten, dan zal j
toch wel het natuurlijke gevolg moeten zijn, dat daarvan E
meerder siroop en basterden overblijven. Door de lands-
gewoonte of de levenswijze, bijzonder van den landbouwen-
den stand, in Nederland, is de consumtie van siroop naar
_ De Regering spreekt immers slechts van f 2,000,000 suikerbelas­ 1
ting; zij wil niet toegeven dat een verlaagd inkprnend regt op toelating van j
melassen en melado, die een groot deel suiher bevatten en bij VG1WVCI‘~
king dit natuurlijk geven, alleen een naam is, want het is suikerbelasting, die
zij onder den naam van inkomend regt gelieft te heiïbn, en dit is reeds de I
eerste irrationele schrede op het terrein van typen gedaan.
l
{