HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 3

JPEG (Deze pagina), 603.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

A
9
De voorloopige conventie gesloten door de Regeringen
van Nederland, Frankrijk, Belgie en Engeland, ter zake
eener gelijkvormige wetgeving op de Suiker, is thans bekend.
Door de Nederlandsche Regering is zij aan de Kamers van
Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en te Rotterdam
medegedeeld, met bij voeging eener uitvoerige Memorie van
Toelichting, vermeldende den loop der onderhandelingen.
Die stukken worden voorafgegaan door eene missive van
Z. Excellentie den Minister van Finantien , inhoudende
den wensch van Z. Exc., dat aan die stukken de meest
mogelijke publiciteit gegeven worde.
Zijne Excellentie drukt ten slotte het verlangen uit, dat
de Staten­Generaal ook van de zijde van deskundigen en
belanghebbenden voorgelicht worden.
·= Gaarne namen wij kennis van dit verlangen, en, indien
wij ook mogten gewenscht hebben, dat het advies, door
de Regering over het beginsel van gelijke regeling van
suikeraccijns tusschen de verschillende landen de Ka-
mers van Koophandel van Amsterdam en Rotterdam, voor
eenige maa.nden gevraagd met het motto ge/wim, even
zoo publiek gemaakt ware, ten einde reads toen aan dcskun~
digen en belanghebbenden de gelegenheid te geven tot het
uiten van hun gevoelen, dan zoude dit alleen geweest Zijll om
het belangrijke van l1et vraagstuk zelf, dat van zoodanig in-­
gewikkelden aard is en voor de toekomst van den Nederland-
sehen handel, niet alleen in suiker, maar ook in andere artike~
E
I . f'