HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 29

JPEG (Deze pagina), 733.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB


29
r werking van het typenstelsel op den invoer der ruwe suikers
gezegd hebben:
. ,, Die dus het behoud van ons tegenwoordig stelsel ver-
,, dedigen en het aannemen van het typenstolsel bestrijden,
,, verklaren zich tegen den eenigen grondslag, waarop eene
,, internationale overeenkomst nopens de suikerbelasting
,, mogelijk te achten is. En hieruit blijkt dus dat zij, die
,, mogten beweren het tot stand komen eener dergelijke
~ ,, overeenkomst te wenschen, maar die tevens tegen het
,, typenstelsel te velde trekken, en de gelijkstelling van alle
,, soorten van ruwe suikers willen behouden, te gelijk twee
,, zaken voorstaan, die met elkander onbestaanbaar zijn.
,, Bovendien valt nog van het typenstelsel te zeggen,
,, dat door het heden eener gelijke belasting en het aanne-
,, men van een even hoog rendement voor alle soorten van
,, ruwe suikers, de invoer van de lage nommers wordt tegen
,, gegaan, en dat bij het behouden van ons tegenwoordig
,, acoijnsstelsel de uitsluiting der mindere soorten van suikers
,, nog verder zon gaan naar mate het gemiddeld rendement
,,hooger mogt worden opgevoerd. Dat deze uitsluiting in
i ,, vele opzigten voor onze nijverheid, handel en scheepvaart
,, hare nadeelige zijde heeft, zal wel geen betoog behoeven."
‘ VV ij antwoorden: dat ons niet dan enkele personen
bekend zijn, die wij niet als deskundigen erkennen, welke
j bij de Regering mogen aangedrongen hebben op het aan-
nemen van het typenstelsel. De vraag is, of zij, ook deze en
onze verdere bezwaren vernemende, niet tot andere gedach-
ten zullen komen. Vllij daarentegen achten , om de redenen
reeds hiervoren ontwikkeld en verder te bespreken, elke
i overeenkomst met Frankrijk en Engeland ongezeemscht.
Q noch bij ons weten {hoewel dit zijn kende bij de geheime
verhandelingen der Kamers van Koophandel) de [Icmclel,
hebben de Regering daartoe geraden. `Wij stemmen zelfs
toe, dat, wil men ten koste van de Nederlandsche handels-
belangen eene overeenkomst met Engeland en Frankrijk
sluiten, men wel gcclwongeiz zal worclmz het typmzstelsel cum