HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 28

JPEG (Deze pagina), 711.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB


lle
aan VPGBHIGLG Ollkllllde. W). V ant thans zal Nederland ·
deze niet zorg en ij ver verkregen resultaten gaan belasten,
om te besclze-rmen vreemal suiker van Fransche, Engel- .
sche, Braziliaansehe, Spaansche en andere herkomst, die
‘ allen in massa bruin en blond suiker leveren. Edele zelf-
moord! in het oog va11 Frankrijk en Engeland, in het oog
der geheele handelswereld; maar onverpligtf onbemclenl
en onbegrijpelijk mag 1nen het noemen , dat de belang-
hebbenden bij Java’s suikereultuur in Europa, bij de reeds ~
maanden bekende onderhandelingen over het stelsel van
typen en het zeer zeker benadeelen hunner industrie, hunne
stem niet deden hooren. Is het dat zij de gevolgen voor
hunne industrie niet begrijpen? of is het uit Dolce far
niente.
` ` ll" c 0 t ic n.,n t Wi`
Ten einde dit >i 1 t geheel t e e l hte _ ioe en
terugkomen op hetgeen Wij zeiden , Pag. 41 onzer vorige
brochuret Wrij spraken van anders zeer verlichte personen,
zoowel hoofidambtenaren als handelaars, die eene oude
j voorliefde hebben om alle door de voortreiielijke Java
suiker van hier verdreven soorten alhier terug te brengen.
Wij Wisten zeer goed wat wij toen zeiden, en de Heeren j
UYTTENHOOVEN en MOTKIE zeggen pag. 8 der illeniorie van
Toelichting ook en bevestigen daarmede, wat wij van de ·
Men moge vermeenen dat het woord bcsrlterminy onjuist is, dewijl i
suiker No. '7 als in de conventie bepaald op TG % in evenredigheid van het
kristalliseerbare deel toch altijd meer bezivaarcl is als suiker No. 18, S7 Qó,
terwijl immers door de proeven?l die men wil nemen, volgens art. 3 der con-
ventie, later de juiste verhouding bepaald zal worden. Doch, dewijl suiker
wit is in de natuur, en degeen die het bruin levert een onvolinaakt product ~
IOVGITJJ bGSCl10l'llllI DIGI]. dïlill lllëli (l()Ol` l2lg(‘l‘ l’C§ïl1ll(‘l3()llV()l1l1Et€Ll{lZG lJ(3gGI1:l1@l3
betervolmaakte? is dat geen belasting op de nijverheid en den vooruitgaiig? ;
Maar wij vragen verder: waar bestaat die vooruitgang het meest? men zal
OHS, zie Pllig, Cl]. ll1OClï(‘ll l]()CQ`L‘Vt‘ll1 Ol) Jllliäll DHS `lll(‘ll “'CllS(3lll] Vl‘CC]l1d
onvolmaakt suiker toe te laten om niet ......... eigen volinaakter suiker te
concurreren in uw eigen land niet alleen, maar ook in Frankrijk en Engeland.
Is dat logisch? Maar indien inen nu vindt, dat bruin suiker op 76 % nog te
hoog is, gelijk wij dit voorzegejen, dan zal men het nog niecr verlagen, dus
nog meer besclm­in<m!