HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 27

JPEG (Deze pagina), 746.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

27
dan is het nummer dat Java oplevert No. l485, hetwelk,
met de gewone ruime bepaling van nummers in den handel
gebruikelijk, No. 15 is.
Wij hebben dus thans gemeld wat het typenstelsel is,
en in welken toestand de suikerproductie van Java in tegen-
stelling met die van andere landen zich bevindt.
‘ Well; zal nu 39 het onvermijdelijk gevolg zijn van
de toepassing van het typenstelsel, d. i. van de belasting
" naar de innerlijke waarde, op onzen suikerhandel en op
onze suikerproductie?
Geen ander, dan dat wij door aanneming van het typen-
stelsel zullen tegenwerken, wat wij tot nu toe voorgestaan
hebben, namelijk de productie van schoone en sterke suikers.
Geen ander, dan dat wij , die den vooruitgang in de fabri-
catie van suikers tot heden hebben gehuldigd, en daarvan
in onze Java suikers voortrefiielijke resultaten hebben ver-
kregen, nu juist het tegenovergestelde zullen gaan doen.
Geen ander, dan dat wij, die tot heden voorstonden bescher-
ming van vooruitgang in nijverheid, nu premie zullen gaan
geven aan onkunde en gebrek aan kapitaal.
‘ YVant dit is duidelijk. Tot op dezen oogenblik worden
alle suikers in Nederland belast met een regt van f 22 per
100 ponden. Alle suikers, zonder onderscheid. Het gevolg
is, dat alleen de beste suikers, ODZG J 3.VëL S11ïkG1‘S, wor-
, den ingevoerd, daar de mindere soorten door de belasting
i worden geweerd. Neemt men nu het typenstelsel aan, cl. i.:
belasting naar de innerlijke waarde, zoo lijdt het geen twijfel
of de deur wordt opengezet voor suikers van mindere kwa-
liteit, van welke iedere lading eene lading betere suiker zal
verdringen.
Ziedaar de waarheid. Ziedaar hetgeen volgen zal. In
’t kort gezegd: WVij hebben tot heden de paarden voor den
wagen gespannen; Engeland en Frankrijk verzoeken ons nu
voor de verandering en ten hunnen voordeele ze achter deu
wagen te spannen, en zullen dus lOGSCl1G1‘II1ïI1g aan
1’1ïjVG1‘l’1Gid hier ontzeggen, om bescherming te verleenen