HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 25

JPEG (Deze pagina), 676.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

25
ren Geen der Engelsch Oost-lndische of l/Vest­lndiscl1o
Kolonien, evenmin als de eilanden Mauritius en Réunion ot
Brazilie leveren in massa kwaliteiten als J ava. Cnder den
9
naam van sucre d’usine wordt op het eiland Réunion wit
suiker geleverd. Zoo ook leveren Calcutta en enkele Engel-
sche West-iiidisclie Kolonien kleine hoeveelheden Wit of
bijna wit suiker, gelijk mede voor een klein deel Rio en
Fernambucq; doch in massa levert geene kolonie zulk sterk
, en wit suiker als Java.
Voor hen die niet speciaal met den suikerhandel bekend
en welligt door deze algemeene zinsneden niet genoegzaam
overtuigd mogten zijn , voegen wij eene globale lijst hieron-
der van eenige 1100f(1S0Ol"E€1] , V001‘ ZOO verre de nummers be-
treft, welke de onderscheidene kolonien gemiddeld leveren:
Manilla ................. . ........ . ..... standaard No. 421 9.
Bengalen en Benares ........................... U 4 ­ 16,
de blanke Nos. zeer slap suiker.
Brazilie, bruin .................................... II 5 ­ 10.
u W'1lJ ......... . ..........................,.. II ··
gemiddeld ., 12 - 13.
Cuba ................................................... No. sat 22.
gemiddeld in 13 - -
Mauritius ............................................. II 8 ­ 14.
gemiddeld II 11 - -
_ ldartinique en Guadeloupe .. II ll 10 ­ 11 .
Nlát Gausgci Engelsch ¥Vest-Indie zeer onderscheiden.
l<le1de,geheel 1 , , F 0
' ruwa Suiker cooiecn .........................................‘... ll 10 ­ 1...
, I10111S12‘Jl3, zoover bekend ......,.............. ll 8 - 12 (ii
Terwijl Java, blijkens de oogsten in 1803 en 1864 door de
Maatschappij geveild, produceerde:
In de Maartveiling 1863 71,439 Kranjangs , No. 16°3
II II II II ... II ll 156*
II II II II . · · 67, II ll 3.52 2
II II tb1'• II N ,•. ll II 154*
P
M u Novbr. n u n u -1523
Het kleine eiland Mauritius, circa zoo groot als Zuid-Holland, met
geen 200,000 inwoners produceert bijna even zooveel suiker als Java!
(T) Wij noemen hier alleen eenige groote koloniën; en tot verduidelijking
van het woord gekleid vermelden wij, dat daaronder verstaan wordt die suiker,
die reeds eene bewerking heeft ondergaan, door het verste uit het rietsap
verkregen product met kleiaarde te dekken, waardoor de afscheiding der
siroopdeelen bevorderd wordt. Gekleide suiker is derhalve eenmaal bewerkte,
zoo als Havana, Mauritius, Braziel , Java en dergelijke.