HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 24

JPEG (Deze pagina), 705.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

24
zoover die bepaling aangaat; doch wat droogte, vocht of
grein betreft (wat men onder het woord kwaliteit verstaat),
naarmate van de ondervinding van den beoordeelaar of'
naarmate van zekere zoo juist mogelijk te nemen proeven.
Ten tweede dient men te weten , dat suiker is van
nature Wit, en niet b1‘11iï1. Zoowel in de rietsuiker als
in de beetwortelsuiker zijn de kristallen wit, en, schoon dit
voor hen die met het artikel bekend zijn, geen nieuws is,
is het noodig voor het begrip van het algemeen dit hier wel ,
te constateren.
De suiker producerende kolonien verschillen in kwa-
liteit van riet, en geven bovendien, naarmate van de geaard-
heid van den bodem en van het klimaat, even als bij alle
andere plantensoorten, rijker of edeler suiker­producten.
Zoo zal bij voorbeeld Ilfamilla niet gemakkelijk Java
evenaren, Suriname niet Antigua en St. Kitts of Barbados,
en St. Croix niet Jamaica of` Demerary; dat is: de pereenten
kristalliseerbare deelen uit het riet zullen onderling een
verschil opleveren; doch allen kunnen üfïï suiker, zoo als de
natuur in alle suikerriet voortbrengt, leveren. Zij doen het
echter niet, omdat de wetenschap bij enkelen, de kapitalen
bij velen ontbreken. De groote producerende kolonicn , als
Cuba, Mauritius, Java, enkele längelsche ‘West-lndisclie
eilanden en een deel van de Engelschc Oost-Indien , hebben
zich door groote kapitalen en met groote kosten de mid- j
delen verschaft, om hunne suiker­pr0ductie te volmaken. I
Nederland bezit Java, dat, wat kwaliteit aangaat, met
Cuba de eerste suikerkolonie ter wereld is. Wij spreken
niet van omvang der productie, want bij eene bevolking
van circa 10 millioen inwoners op Java, bij bebouwing van
woeste gronden , aanmoediging door de regering en aanw en-
ding der noodige kapitalen, is er geene reden hoegenaamd
waarom Java, in plaats van 130 millioen Ned. ponden te
produceren, niet even goed als Cuba, dat l millioen zielen
telt, ruim 400 millioen Ned. ponden zoude kunnen leve-