HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 23

JPEG (Deze pagina), 758.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

23
De consumtie breidt zich aldaar belangrijk uit, dat in een
land van 37 millioen zielen ook mogelijk is, en het behoort
dus niet onder de onwaarschijnlijkheden, dat Frankrijk
binnen weinige jaren per ziel 10 Ned. ponden, en dus zijne
geheele koloniale en binnenlandsche productie verbruikt,
waardoor zijn thans bestaand excedent van 119 millioen
Nederlandsche ponden geheel vervalt, terwijl Engeland van
18% Ned. ponden tot welligt 20 Ned. ponden gekomen zal
_ zijn door lage regten. En Nederland ..... l Dit consu-
meert 4 Ned. ponden suiker en met siroop mede Gt Ned.
ponden per hoofd. Gesteld, Nederland kwam mede in eenige
jaren, mits door làgê regten, tot 10 Ned. ponden, dan zou
dit bedragen 35 millioen Ned. ponden; - en de aanvoeren
beloopen llö millioen Ned. pondenl Welken weg men ook
zoeke, Nederland zal dus een land blijven, dat veel grooter
aanvoeren heeft dan ooit de consumtie gebruiken kan, mits
men den handel niet moeolwillig verniele door hem aan
banden te leggen, dat het zekere gevolg der conventie zijn
moet, wanneer men let op de gevolgen van het tweede punt,
dat wij thans wenschen te bespreken, namelijk:
IV. Waarom is het stelsel der typen v00r ]7ede¢·lamZ in
het bvjzoncler verwerpeltjlc?
Tot het beantwoorden dier vraag is het noodig dat
de lezer wete: l‘ï Wat het typenstelsel is? 2‘? `Welke de
tegenwoordige toestand der koloniale suikerproductie is?
3" Welken invloed het typenstelsel moet hebben op de pro-
ducten der verschillende kolonien, en bepaaldelijk op die
van J ava? Hieruit zal men van zelve kunnen besluiten tot
den invloed, dien zoodanige verandering van stelsel op den
Nederlandschen suikerhandel, en bij gevolg op den Neder-
landschen algemeenen handel moet uitoefenen.
Ten eerste dan is het zoogenaamde typenstelsel eene
belasting op ruwe suiker naar de innerlijke waarde, dat is,
zoowel met inachtneming van kleur als van sterkte var
grein. Wat de kleur betreft, volgens verschillende regelmatig
van bruin tot wit opklimmende vastgestelde monsters , voor