HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 22

JPEG (Deze pagina), 753.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

22
Nederland beschermde Icunszïvmtig zi_jn handel of liever
zijn te veel, even als Frankrijk, door het verleenen van uit-
voerpremien; onmagtig als het is voor zijn evenredig nog
veel grooter excedent, even als Frankrijk, eenigen steun te
N vinden bij zijne consumerende bevolking.
Frankrijk, Belgie en Nederland,met elkander onderling
concurrerende, hinderen dus in zeker opzigt ook Engeland,
dat voor lang reeds, ten gevolge van zijne enorme consu-
merende krachten, het beschermend stelsel heeft vaarwel ­
gezegd, en dat alleen tot eene overeenkomst wilde toetreden,
in zooverre daardoor nog meer kans bestond zijne onafhan-
kelijkheid en zijn handel te zien uitbreiden.
Het kleine Nederland treedt dus in den internationalen
suikerhandel, tot heden toe, als een magtige concurrent op van
Frankrijk en Engeland. En wat blijkt nu ten duidelijkste
uit de memorie van toelichting der gevoerde onderhan-
delingen? Frankrijk deed de uitnoodiging tot het suiker-
congres van Parijs in Julij 1863. Frankrijk verzekerde zich
thans bij de onderhandelingen weder allereerst van de
medewerking van Nederland; de Nederlandsche ambtena-
ren hebben gewillig het aanbod en de gegevens van Frank-
rijk aangenomen, en Engeland heeft zijne medewerking niet
willen ontzeggen, mits, en alleen ovzcler die mits, dat het
typenstelsel werd aangenomen, en dat men de Eu-
gelsche belasting-systemen wilde goedkeuren. j
Verondersteld, dat de bezwaren, de onmogelijkheid l
eener gelijke uitvoering van de conventie, gelijk wij onder
No. VIII wenschen aan te toonen , blijken gegrond te zijn,
dan heeft men zich tegenover die twee magtige rijken voor
10 jaren verbonden. Wij zullen daarvan de treurige ge-
volgen door de totale vernietiging van den Nederlandschen
suikerhandel niet alleen, maar ook van een goed deel van
onzen algemeenen zeehandel ondervinden.
Frankrijk immers gebruikte in
1850 met 37 millioen zielen llG,0lO,()OO Ned. ponden.
in 1863 u 37 «« iz 2öl,528,(lOO zz ll