HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 21

JPEG (Deze pagina), 677.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

2l
Bij eene populatie van:
Engeland 27 mill. zielen, worden gCL‘()11>llllil(.?t‘l'(il soo mill. Ned. ponden.
Frankrijk 37 ~ " " " 262 U U U
Nederland SQ U ,, ,, ,, 23 H U H (*)
De irttervmtiozzale belangen van ieder dier landen strek-
ken zich alleen, of liever gezegd hoofdzakelijk, uit tot
datgene, wat boven de eigen consumtie ter verzending
overblijft, en dus op het terrein der algemeene concur-
rentie komt. Het is immers voor de Nederlandsche regering
l vrij onverschillig, wat in Engeland of Frankrijk voor belas-
ting op suiker betaald wordt, en even zoo omgekeerd. Het
'internationale terrein alleen bepaalt het belang.
Na aftrek dus der eigen consumtie heeft
Engeland te debiteren l5() millioen Ned. ponden.
Frankrijk U U U 11 rx
Nederland U U 92 U U U
Wij spreken hier alweder niet van Belgie, dat, zooals
wij vroeger verineldden, slechts circa 21 millioen Ned.
ponden aanvoeren van koloniaal suiker heeft, en dat,
geene koloniën bczittende, eigenlijk door de andere lan-
den op sleeptouw wordt meêgenomen. i
Hoe verdeelt zich thans ieders excedent?
Engeland vindt door zijne uitgebreide handelsbetrek-
kingen voor zijne löll millioen, als ruwe suiker, debiet naar
Rusland, Zweden , Noorwegen, Denemarken, Hamburg,
,, het Tolverein , Belgie, Frankrijk, de Middellandsche Zee,
l ‘en in zeldzame oogenblikken zelfs naar Nederland. Het
heeft bovendien slechts circa ZO millioen Nederlandsche
ponden uitvoer van geraffineerd.
Frankrijk beschermt zijn’ handel door hooge uitvoer-
premien op geraflineerd suiker toe te staan aan zijne fabrie-
ken (welke in de laatste jaren meer bevoorregt waren dan
de Nederlandsche), en vindt langzamerhand genoegzamen
· steun in zijne toenemende consumtie, door zijne groote be-
volking, o1n even onafhankelijk als Engeland te worden.
Vergelijk voor deze en de volgende eijfers onze vorige brochure.
,