HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 20

JPEG (Deze pagina), 674.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

20
Eindelijk heeft Engeland bepaald gezegd suiker boven
No. 18 van den Java standaard te zullen beschouwen als
gelijke regten moetende betalen als geraffineerd. Maar
Frankrijk, Belgie en Nederland bedenken zich nog eens,
hoe daarin te handelen; dat voor Engeland volkomen onver-
schillig en zeer wel is. Doch als gerafïineerd schijnt men
het doch niet te willen bestempelen.
Deze zijn nu de beginselen der conventie, die nu aan de
goedkeuring der wetgevende magten der onderscheidene =
rijken zal onderworpen worden. Men begrijpt nu, dat de
verschillende Fransche, Belgische en Nederlandsche ministe-
riën, die bij elkander zijn gekomen uit belang voor de schat-
kist, en tot opheäng van alle aitvoerpremlën, op dit oogen-
blik nie denken kunnen aan nerlaging van regten; en zie
de Sl0l3lbGSCl1OL1ïNi11gGI1 der Heeren UYTTENHOOVEN en
1’[OTKïi, zij geven reeds voor Nederland eene éénheid van
f 27 als regt op geraffineerd suiker in overweging.
Ziedaar de korte inhoud van die conventie?] Vij
zullen nu verklaren de redenen waarom wij ons met die
beginselen niet kunnen vereenigen , daargelaten nog dat het
ons voorkomt dat zij onbillijkheden bevat, indien 1nen al
ooit eene conventie mogt wenschen. Wij gaan dus over
tot ons derde punt.
HI. Ten derde dan:
Is een tractaat van dien omvang voor 10 jaren met [_
Franlrrä/c, Belgie en Engeland raadzaam? ï
De algemeene handel, d. i. de aanvoeren van koloniaal
F suiker, bedragen:
Naar Engeland gemiddeld ($50 millioen Ned. ponden.
rr Frankrijk // 1/ ll 1/
U Nederland zz llö U «« y
Frankrijk heeft bovendien eene eigen productie van
beetwortelsuiker, welke gemiddeld op 150 millioen Ned.
ponden aangenomen 1na.g worden. Derhalve klimt de be-
langrijkheid der Engelsehe, Fransche en Nederlandsche
suikermarkten tot 650, 380 en 115 millioen Ned. ponden.