HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 19

JPEG (Deze pagina), 716.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

` 19
j détaxen, surtaxen en protectie voor eigen kolonien en eigen
vlaggen. Zie de duidelijke verklaring van den onverzette­
I lijken wil van Frankrijk op dit punt, in de memorie van
I toelichting van Heeren onderhandelaars, pag. 13.
I Maar dan toch éénheid van regten? 00/c niet! Men is
I uitgegaan van het denkbeeld, dat gerafïineerd suiker als het
volmaakste suiker tot basis zal genomen worden voor de
regten , die ieder rijk op zich zelf op suiker zal leggen.
« Men dient nu te weten dat voor geraffineerd suiker,
volgens die eenheid, het Engelsohe regt
thans is l2/IO = fl5.(iO p. IOO Ned. p.
Het Franschel JaI dit is moeijelijk te
zeggen, met alle de detaxen en sur-
taxen en verschillende vlaggen. Wij
nemen alleen het hoofdregt van 42 fr.
met 79 % rendement _________,____,___,__ f25.7O «« ll U Il
Belgien 53.5O .....`................... H 26.63 «« «« rr ~
Nederland. ................................ »« 26 86 rr zr U rr
Engeland nu heeft te voren verklaard lage regten te
willen blijven behouden, zie art. 5 der conventie in overeen-
stemming met de memorie van toelichting pag. l8, en de
tevredenheid der Engelsche regering met de tegenwoordige
Engelsche regten bij art. 13 der conventie. Nu heeft Frank-
I rijk zich voorbehouden, dat, terwijl de conventie bepaalt,
dat bij invoer van geraffineerd suiker van het eene rijk in
het andere der contracterende rijken, de regten in het land
‘ van invoer dié zullen zijn van de nitvoerpremle in het land
van herkomst, echter in ieder geval die zelfde regten in .
Franlcrälc 15 % hooger zullen II108`bGIl Zijll dan het in
Fran/crälc te lzejen regt op ruwe suiker No. 15 a 18 ???
(zeer duidelijk I I I)
Verder zal men lJYpGI1 of monsters bepalen, volgens
welke suiker in ieder rijk zal belast worden, percentsge-
wijze volgens de éénheid voor gerafiineerd suiker, maar
onder de speciale bepaling, dat ieder rijk vrij blijft diê één-
heid van regten op geraffineerd suiker, waaruit alle percen-
ten verder volgen, aan te nemen , zoo als het zal goedvinden.