HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 18

JPEG (Deze pagina), 709.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

18 `
Mon bepaalde de partij te geven in Parijs, en daarop _
zonden de vier rijken al wat achtingswaardigs onder de
achtingxvaardigen was , van ieders corps ambtenaren.
Die heeren Waren allen bezield met het hoofddoel: de
" schatkist; echter, zooals wij reeds zeiden, ieder met inacht­ r
neming zijner begrippen van handelsbelang zäner natie. Het l
resultaat was hetgeen waartoe Wij thans overgaan.
II. De conventie.
Wel/ce is de harte inhoud der conventie? ¤'
Hebt die gelezen? waarde lezer, zoo ja! des te beter.
Maar gij doorziet toch Welligt hare gevolgen niet.
Zoo niet! dan moeten wij die kortelijk mededeelen. Men
is overeengekomen over de grondslagen eener aanstaande
.suihe#r·­c0nstitutie, Welke ingevoerd zal worden in Engeland,
Frankrijk, Nederland en Belgie met invitatie aan de andere
Europesche rijken en misschien ook aan andere wereld-
deelen (de woorden van art. 19, de invitatie bevattende, .
zijn: Les Gouvernemenls des autres Pays) om die constitutie
mede in te voeren.
Nu weet ieder, dat de vorsten van Engeland, Frankrijk ,
Belgie, Nederland, Oostenrijk, Pruissen, Spanje, Italie en
veel der Duitsche middenstaten eene constitutie hebben.
Spreken zij niet allen van eene constitutie? (welke betere is i
er echter gelukkig dan de Nederlandsche?) Maar zijn j
daarom de handelingen en ieders uitleg der constitutie
gelijk? Immers neen! l
Welnu! zoo zal het ook zijn met de ons nu aangeboden
sui/cewconstitutie; dat is, met de conventie.
Men veronderstelt voorzeker dat eenheid van regten,
eenheid van oordeel, eenheid van vlaggen, eenheid van toela-
ting van dezelfde suikersoorten, en eenheid van ophefïing
van alle bescherming daaruit volgen zullen?
Volstrekt niet! niets van dat alles. Eenheid van den
wensch die ieder rijk bezield heeft, om zooveel mogelijk
VOO]? zich zelf te zorgen. Dat is daaruit te zien.
`Want Frankrijk behoudt zich in die conventie voor,