HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 16

JPEG (Deze pagina), 739.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

B . l
E
16 ;
Neem dus de belasting van de suiker af en de Natie is
voldaan. ‘
N Op pag. 3 dezer brochure zeggen ook (echter 7
zonder autorisatie dan van enkele fabriekanten), dat ons ·
i gevoelen is, dat de rajinaderäen de bescherming niet meer
noodig hebben. i
Dat dan nu eindelijk de schatkist, de handelsbelangen
en Java (de drie overige geïnteresseerden) uitspraak doen,
of de 3.SSOCïa.üG zal blijven bestaan of opgeheven zal "'
worden.
Na deze beschrijving van hetgeen men noemt de uitvoer-
premie en de gevolgen van dien in Nederland, zullen wij
niet veel behoeven te zeggen aangaande de Belgische
suikerwet. De Belgische regering noch de belangen van
kolonien, noch die eener groote handelsvloot te ontzien
hebbende, maar daarentegen wenschende te beschermen
landbouw en beetwortel cultuur, had hare wet op dezelfde
beginselen geschoeid als de Nederlandsche wet, maar de
schatkist vervulde daar nog meer de rol van de man in de
fabel, met de hip die gouden eäeren Iconde leggen, en de veel
hongeriger Belgische schatkist maakte, om weinige tonnen
francs te verkrijgen, nog spoediger een einde aan den Bel-
gischen suikerhandel. De gevolgen zijn dan ook niet
uitgebleven; zijnde de Belgische handel geruineerd door
te hooge opvoering van rendementen en te hooge som-
men, die de raffinaderijen aldaar even als in Nederland
moeten opbrengen. Wij hebben dit als waarschuwend voor-
beeld reeds in onze vorige brochure aangehaald, en zullen
de gelegenheid hebben in de verdere regelen dezer brochure
daarop te wijzen.
Veel minder fijn berekend, schoon in gelijken vorm als
de Belgische en de Nederlandsche wet, was ook de Fransche
wet op de suiker ingerigt, doch het verschil bestond hoofd-
zakelijk hierin, dat de Nederlandsche en Belgischeregeringen
slechts eene crediet­re/cening met de raflinaderijen openden,
welke afgedaan zijnde geen geld aan de regeringkonde kosten.