HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 15

JPEG (Deze pagina), 695.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

i5
Wij hebben dus de consumtie der overponden suiker en
siroop nog 2 millioen te groot aangegeven. Vllij zullen ons
echter, ter voorkoming van alle mogelijke tegenspraak, thans
bij dat eenmaal gestelde cijfer houden, als eer ten nadeele
dan ten voordeele der door ons aan te voeren argumenten:
en des te meer, daar wij vermeenen dezelve in de laatste
3 jaren toegenomen en thans niet veel meer onder dit cijfer is.
Doch wij hopen te hebben doen inzien, dat door het
` stelsel van uitvoerpremiën, hoewel dan ook in Waarheid
kunstmatig, gelijk wij in onze vorige brochure zeiden, de
volgende zeer groote voordeelen verkregen zijn:
l‘2 dat de groote handel en in het bijzonder de Javahandel
daardoor een vlugt heeft bereikt, dien niemand zich ooit
heeft kunnen voorstellen; dat daardoor {zie onze vorige
brochure) voor 46,933 Lasten gebruik Werd gemaakt
van eene Oost-Indische vloot van 458 schepen, metende
l40,llO Lasten;
29 dat daardoor onze geheele zee-, in- en uitvoerhandel
_ tot 96,350 Lasten suiker opgevoerd Werd;
39 dat dit alles geen geld gekost heeft aan de regering,
die wel gewenscht had in zigtbare guldens voor de schat-
kist daarvan nog meer dan de f l9,28l,422, die zij in ‘
de laatste 11 jaren als suikerbelasting voor haar aandeel
ontvangen heeft, te bekomen;
, 49 dat de Natie meestentijds niet zulke dure suiker gebruikt
heeft, als zij veronderstelde, dewijl de concurrentie der
fabrieken zulk een groot aanbod van overponden deed,
dat de Natie in enkele aren de suiker zonder de belas-
ting 35 % lager kocht, dan de prijzen van suiker voor
uitvoer besteed;
5`I dat geene groote veranderingen (wij zeggen niet geene)
meer kunnen gebragt worden in het geheele systema,
zonder dat die invloed hebben op de groote handels-
belangen, alsmede op die der Kolonicn, Waarop
later terug komen.
Vraagt men thans, wat verlangt de Natie? zoo is het
antwoord: ontlzegïing van belastingen.
l