HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 14

JPEG (Deze pagina), 688.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

14 `
Wij verzoeken den lezer deze cijfers wel te bestuderen.
Dezelve verschillen wel iets van de cijfers in onze vorige
brochure aangegeven, dewijl hierin geheel volgen onze
liandelscijfers, daar wij e'e'vze basis moeten nemen, echter zoo
weinig, dat dit in de groote daaruit te trekken resultaten
niets beduidt.
Wij vestigen daarom de aandacht ten eerste: op de af-
neming der uitvoeren van ruwe suiker langs de rivieren, en
derhalve naar den Rhijn en Belgie, ten gevolge van de con- A
currentie der langzamerhand Europa overweldigende Beet-
wortelcultuur; en ten tweede: op de onzekerheid der uitvoeren
zeewaarts, die in dit aar niets beteekenden, en dit zelfs, niette-
genstaande de nog nooit beleefde uitvoer van 4% millioen Ned.
pond naar Frankrijk, ten gevolge eener speculatie, waarvan
de gevolgen niet zeer gunstig zijn geweest. Wij halen dit
feit aan, dewijl de enkele, doch weinige voorstanders der
conventie daardoor anders misleid zouden kunnen worden.
Daaruit kan eindelijk ook duidelijk blijken, wat de
reëele consumtie is van suiker en siroop in Nederland. ·
De aanvoeren gedurende de laatste volle
9 jaren dat de tegenwoordige wet be-
staat, waren .......................................... 962* mill. Ned. pond.
De voorraad in eerste hand op 31 Deeem­ v
ber 1855 was ................................. 16 -­ ,, ,, II
Die in de tweede hand aangenomen op 2** 18° M Il II
Totaal der 9 jaren 980’ mill. N ed. pond. l
Uitgevoerd ruwe suiker zeewaarts ......... 133"
. ll ,, langs rivieren 143**
U geratïineerd suiker ............ 533**
Overgebleven in eerste en tweede hand
15 December 1864 ............... . ........... 255 836° mill. N ed.pond.
Consumtie in 9 jaren 14,38 mill.Ned.pond.
Derhalve gemiddelde jaarlijksche con-
sumtie van suiker en siroop in die
9 jaren onder de tegenwoordige wet 17 mill. N ed.pond.
Wij hebben die in onze vorige brochure gesteld op 23 mil-
lioen , in aanmerking nemende suikers in den vorm van melas­
sen en melados ten nadeele van den suikerhandel toegelaten.
l