HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 13

JPEG (Deze pagina), 641.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

l3
deelen voor de fabrieken verbonden zijn, maar niet minder
ook ’l7007' den grooten algemeenen handel.
Hetgeen wij hiervoren gezegd hebben, willen wij be-
proeven door de volgende vergelijkende Tabel toe te lichten.
*Wij betreuren daarbij, niet in de gelegenheid te zijn meer-
dere cijfers van vroegere jaren daarbij te voegen. Het nut
der statistiek werd toen niet begrepen van zooveel belang
te zijn als thans, en dan nog moeten wij ons bedienen van
" handelscijfers, dewijl de publiek gemaakte statistieke opga-
ven der Regering eerst over de laatste jaren loopen. Alleen
in het voorbijgaan zij daarbij opgemerkt, dat in het aar 1832
de aanvoeren van ruwe suiker in Nederland niet grooter waren
dan 3.2à millioen Ned. ponden. Men gelieve thans te letten
op de onderstaande opgaaf en bij alles millioenen Ko. te lezen.
~­ Te zamen Gerniiineerd
Aanvoeren Uitvoer Rllëêtgäïäer Ruwe Suiker, Suiker en Siroop,
Jaren. in Ruwe Suiker, lam ' uitgevoerd ter door
Nederland. Zeewearts. Rim_ï_m Zee en langs de Fabrieken
(2*) ’ Rivieren. uitgevoerd.
1842... 682 ---~
1843... 75 - - -- --
1844... 72 - - ~ ­-
1845... 82** ~~--
1846... 892 -- - - -­
1847 89** - - - -
1848... 98" -­ - - -
1849... 101* 6 255 315 47è ? 3 % voorbatalingg
1850... 106** 52 19** 25** 59 rendement 73,
‘ 1851 .... 1217 39 267 soc 59 2* ·*“**J *852 OP 72%
verhoogd.
1852... 1062 8* 31** 40 60
1853... 103 12 317 see 49 mïägäägïëtlggêèn
1854... 111** 52 28 332 55à datin1855 op 818/10
2 wordt gebravt met
1855... 96" 9 23* 322 53{ f2O Ton mh·ïimum·
1856... 114* 172 21* 38** 47%
1857... 902 28 132 412 52à
1858... 107 52 22 272 53
1859... 972 12** 13** 262 56% Tevenwoordive wet,
1860 101 192 112 31 59 m*‘2“‘“’“f2·***’**=****°
rendement 81%-2T,
1861... 117 10* 10** 20" 64à voorbetaling 5 2%,.
1862... 1082 18 * 245 42** 64à
1863... 119** 172 14** 32 65%
1864... 108* 6* 112 172 71à
De kleinste cijfers zijn dus 100 duizend Ned. pond.