HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 12

JPEG (Deze pagina), 773.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

7 _ .l 2
minimum bepaald, dat de suikerbelasting moest opbrengen
2,000,000, met bedreiging van gelijke maatregelen, nl. van
; nog meer verhooging van het rendement; e11 om dit gemak-
j kelijker en zekerder te bereiken werd het rendement bij die
wet van 79% Ned. pond op 81,8,;*, Ned. pond verhoogd en
de voorbetaling op 5 % gebragt. Andermaal was de schok
daarvan groot. Verminderde uitvoeren waren het gevolg
j in 1856. Doch andermaal kwam de wetenschap de bezwa-
ren te gemoet. Men legde zich steeds meer toe om blanker "
j suiker in de fabrieken te gebruiken, en , terwijl er minder
V overponden kwamen, waren betere prijzen in de consumtie
te bedingen, en , terwijl de consumtie der Natie mede in de
laatste jaren iets toenam, breidde zich de handel uit, de
Nederlandsche scheepvaart bloeide nog meer in aanvoeren, en
de uitvoeren van geraiïineerd suiker vermeerderden wederom. `
Doch aan alle opvoering van rendement en inkorting van
voordeelen is een einde, en, schoon het suikerverbruik der
Natie nog wel iets toenam, bleek het langzamerhand, dat
aanbod van overponden, en consuxnerende krachten der
slechts drie en een half millioen zielen tellende Nederlandsche
Natie, in eene zekere verhouding waren gekomen, waarin
de Natie 23 millioen Ned. pond consumeert, en de raiïina-
derijen elkander meer moesten ontzien, om niet een alge­’
meen verderf te veroorzaken. Onder die wet en onder dien
toestand is de sui/cerhandel thans nog. ·
V Vele lezers zouden zich voorzeker verwonderen, indien
iemand nu eens de stelling durfde verdedigen, dat het in de
latere jaren niet de Nederlandse/te fabrie/canten waren, die
door de regering beschermd werden, maar dat daarentegen
de belangen der schatkist beschermden, in zoo verre als zij
door hunne groote krachtsontwikkeling de steun waren van
den Nederlandschen in- en uitvoerhandel en van de schat-
kist. Voorzeker deden zij dit in hun eigen belang. Voor-
zeker waren de hen vroeger toegekende voordeelen percents­
gewijze grooter dan thans, en ook reeds daarom zullen wij
deze stelling niet tot de onze maken, dewijl erkennen
dat aan het behoud van het tegenwoordige stelsel nog voor-
l