HomeAntwoord aan den Heer E. L. Jacobson Lzn., lid der firma Wed. Boas & Jacobson, op zijne brochure Vrijhandel of ....?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 678.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 9.96 MB

V 7
ging voor Nijverheid en Handel, gevestigd te Stad-Almelo en
onderteekend door G. Snnomoivson Hzn., J. Sononrniv Gziv.,
t Comv. CARDINAAL Cziv., H. wmv Kun Eziv. en D. J. SPAN-
i JAARD, staat de volgende onheilspellende kreet: ,,Geene rede-
,,neeringen, zelfs in onze hooge Staatslichamen verkondigd,
,,kunnen dus de treurige waarheid te niet doen, dat onze ka-
,,toennijverheid meer en meer door die der vreemde dreigt
, ,,overvleugeld te worden. Het feit staat vast, dat de sombere
N ,,voorspellingen van de bestrijders der wet van 1872 veeleer
T ,,bewaarheid dan gelogenstraft worden. Wij zijn volstrekt
,,niet gerust, dat onze katoennijverheid, wanneer andere rijken
i ,,blijven volharden bij de daar heerschende beginselen van
t ntariefwetgeving niet eenmaal den weg zal volgen van onze suiker-
,,markt, en dat zelfs zij, die Nederland beschouwen als een land
,,voor handel en nijverheid uitnemend geschikt (in dien geest liet
,,zich de heer Stronk in 1872 uit) eenmaal zullen moeten
,,erkennen, dat de wettelijke maatregelen door de Nederlandsche
nvertegenwoordiging genomen, maatregelen, die elders weinig
,,navolging mochten erlangen, geen ander gevolg hebben gehad,
,,dan de bestaande bronnen van handel en nijverheid langza-
,,merhand te doen opdrogen."
In Helmond en Gemert is de toestand niet beter. Het
verbruik van chelassen, bonten enz. is verminderd, en voegt ·
men daarbij de énorme prijsreductie, dan blüvcn de vooruit-
·z zichten somber. Het getal fabrikanten is derhalve afgenomen.
Zonder namen te willen noemen, zij even aangestipt, dat reeds
aanzienlijke katoenfabrikanten hunne stoommachines benut-
tigen voor de bereiding van kunstboter, ten einde zoodoende
een aequivalent te vinden. Voorzeker geen bewijs voor den
vooruitgang der katoen­industrie! Eene uitzondering maakt
de in Helmond bestaande drukkerg, die, naar men verneemt,
met goed succes werkt, na vele jaren zich groote opofferingen
te hebben getroost. Alle hulde aan de wakkere bestuurders
dezer fabriek! ­ Maar van den anderen kant is het een feit,