HomeAntwoord aan den Heer E. L. Jacobson Lzn., lid der firma Wed. Boas & Jacobson, op zijne brochure Vrijhandel of ....?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 709.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 9.96 MB

` 6 ,
wol to vcrstaan uit hot vrijo '()l'1(OO1`,% bodroog 111 1873 aan
katoonon garons 011 Il1ü.l1111‘€LC1]1lT0l1 f 13,641,597 golijk 111 1880 Q
aan 00110 waard.0 va11 f 12,277,500 011 111 1880 f 15,446,363 1
D10 V8111 Engoland stoog Yü.11 £ 366,511 111 1873 tot £ 1,111,363 1
in 1880. Rokon nu daarbij, dat OIICICY onzon uitvoor naar J ava
zijn bogropon allo Duitsolio, Fransoho, Zwitsorscho, alsmodo
Engelsche goodoron, waarinodo do soliopon uit Nodorland wordon
bovraoht, dio Southampton, Marsoillo, Napols 0to. aa11do0n. ­­ ;
N0011, laat l10v0r do statistiok ruston! - hobt jliaro hulp
ingoroopon, 011 nu vorplottort zij U 11100d0og011loos.- i
Nomon wij tor afwissoling 0011 kijkjo in onzo fabriok-
plaatsonl ‘,
Is do toostand in 'I‘w0nt0 sodort do afsohafïing dor diff0­ ‘
1·0nt1ë0l0 rooliton vooruit- of aolitoruitgogaan? En dan ko1nt
sohrijvor dools doo1· oigon 011(ICï’I11(I1l1g,(IOOIS door inliohtingon,
110111 sodort jaron door v0rsol11ll0nd0 fabrikanton vorstrokt, tot
do volgondo oonolusio.
Na do iLfS(Jl1211`I111g d01· dif1`or011t1ë0l0 r00l1t0n l10bb011 volo fabri-
kanton uit gobrok aa11 1I1I(1(1CI011, ontstaan door grooto vorliozon
op CO11S1g11&t1C-gOCd01'O11, bijkans g0l100l afgozion voor Indië
to workon 011 1n0t allo macht gCtf€LCI1t hot binnonland to
oxploitooron. Daar l10t getal fabriokon voor do D111l1OIll€L1'1(ISOI1G
consumtio roods voldoondo was, wordon d0 prijzon govoolig
godrukt 011 do vordionston VCl°1111IldGY(l. Hot stolsol, om dC11
omzot door l10t fabrioooron 011 1113,880 to dwingcn, is in 00n
kloin landjo vooral bij aanl1oud011d dalondo 111arkt onuitvoor- `
baar. Hot mag 1110t ontkond wvordon, dat 113, 1873 011k0l0
fabrikanton - l10t zij 13013l11111l01lVC1`1110l(I - oonigo Bolgisolio 011
Engolsoho artikolon l10bb011 v01rdrong011, bij voorbooldz basin,
diabloforts 011 0I‘(I111àL11'C ruwo l{£LtO(311€Il. Maar do invoor dozor
artikolon was roods 11a do bokondo katoon-crisis 1863/65 zoor
stork goroduooord, 011 bijgovolg do vordionston, daarop boliaald,
na 1873 van xvoinig bolang.
In het ,,p1‘on101no1=i0", g0vo0gd bijdostatutond0rV01·00ni-