HomeAntwoord aan den Heer E. L. Jacobson Lzn., lid der firma Wed. Boas & Jacobson, op zijne brochure Vrijhandel of ....?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 629.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 9.96 MB

l 5
J ,,1865 f 2.442.000 gelijk aan eene tege11W00l‘Clïge waarde van
,,ongeveer lg millioen en in 1880 f 1.977.000. Het eenige
,,verwante artikel, welks uitvoer afnam, is wollen garen, in
,,1865 f 8.824.82-1, in 1880 f 6.085.000."
j Uit uwe laatste aanhaling betreffende den uitvoer van
wollen garens blijkt, hoe dwaas gij handeldet, door steun bij
de statistiek te zoeken. Neen ,,einen solchen Schnitzer" had
sclirüver niet verwacht van een oud lid der Kamer van Koop-
handel! Eilieve, wist gij dan niet, dat in ons land loükans
geene wollen garens tot u.itvoer worden gefabriceerd?
De in Tilburg en Geldrop gesponnen garens worden aldaar
verwerkt. Saijetgarens komen voortdurend uit Engeland, alhoe-
,t wel ze meer door Leidsche en Veenendaalsehe soorten worden
1 verdrongen.
De uitvoer uit Leiden is van geene beteekenis, waaruit
volgt, dat het cijfer, door UEd. aangehaald, grootendeels slaat
op buitenlandsch fabrikaat, heáwcllc onze cxpccZitcm·s ea lzcm-
clelcwws ter vcrzcmlilzg maar elders ontocmgealz. Daarmede is
voldoende toegelicht, dat elke gevolgtrekking uit bovengemelde
cijfers voor onze industrie onjuist is.
Het eenige, dat schijnbaar voor uwe stelling pleit, is de
invoer van katoenen garens tot verbruik. Deze beliep in 1865
circa 13 millioen, gelük aan eene tegenwoordige waarde van
ongeveer 7ï; millioen en in 1880 circa 22 millioen. Maar
wat bewüzen deze cüfers? -In de eerste plaats dat onze
j spinnerijen nog weinig zijn vooruitgegaan. Verder dan tot inslag-
garens en enkele zware kettinggarens hebben het onze spin-
ners niet kunnen brengen, terwijl fijne kwaliteiten nog uitslui-
tend van Engeland komen. In de tweede plaats kende men
in 1865 te Tilburg nog niet de groote consumtie van dommets,
waartoe (voor de ketting) Engelsehe garens gebruikt worden.
Bedenkelük is daarentegen de achteruitgang van ons aan-
deel in den uitvoer van garens en manufaeturen naar J ava,
vergeleken met dat van Engeland. Onze uitvoer naar Java ­­