HomeAntwoord aan den Heer E. L. Jacobson Lzn., lid der firma Wed. Boas & Jacobson, op zijne brochure Vrijhandel of ....?Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 713.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 9.96 MB

komen. Het is dus in het belang van velen, die, stennende L
op uw gezag, zich ee11 verkeerd denkbeeld vormen, dat schrij-
ver zal trachten U te weerleggen. ln tegenstelling tot uwe
conclusie zal hij schetsen de treurige gevolgen, die het vast-
houden aan de tegenwoordige tarieven op de wel- en katoen-
industrie hebben zal.
Uwe krachtigste argumenten voor den vooruitgang en bloei
van gemelde industrie ontleent aan de statistiek. Het is
een bekend feit, hoe weinig vertrouwbaar deze bron is bij de .
beoordeeling van den in- en uitvoer, daargelaten nog de vele
knoeiergen bij de aangifte.
De uitvoer uit het vrüe verkeer onttrekt zich aan elke 1,
controle, want er bestaan geene gegevens, om den oorsprong 1
der goederen te bepalen. Nochtans zal schrijver Uin het dool- 1
hof der statistiek volgen en aantoonen, dat zij meerendeels
niet ten gunste van nwe stelling pleit. Op bladzijde 7 staat:
,,HQ - d.i. de buitenlandsche aanvoer van katoenen lünwaden
,,voor consumtie - bedroeg in 1865 f 9.463.981, gelgk aan
,,eone tegenwoordige waarde van circa f 5.700.000; in 1873
,,f 8.676.673 en in 1880 f 10.291.000." Deze cijfers spreken
duidelijk, hoe sterk de aanvoer is vooruitgegaan, vooral ten
opzichte van de hoeveelheid der goederen. Of de welvaart
. van de consumenten sedert 1873 in die mate is vooruitgegaan,
dat ze reeds in 1880 ruim 1% millioen -bijkans g- gedeelte -­­
meer dan in 1873 konden verbruiken zonder benadeeling van i
het binnenlandseh fabrikaat, mag men zeker betwisten. i
Wijcle1·s zegt ,,Buitendien beliep de uitvoer uit het
,,vrije verkeer van manufacturen van katoen in 1865 ongeveer
,,12 millioen, in verhouding tot de tegenwoordige prüzen gelük
,,aan eene waarde van ruim 7 millioen en in 1880 16% mil-
,,lioen; van manufacturen van vlas en hennep in 1865 1%
,,millioen, in 1880 3-*% millioen; van katoenen garens in 1865
,,f 6.683.913 gelijk aan eene tegenwoordige waarde van ruim
,,4 millioen en in 1880 11% millioen; van Turksehe garens in