HomeAntwoord aan den Heer E. L. Jacobson Lzn., lid der firma Wed. Boas & Jacobson, op zijne brochure Vrijhandel of ....?Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 507.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 9.96 MB

K.

F.
l
l
l
Ro'1?'rERDAM, Januari 1882.
-s
,‘ Met veel belangstelling heeft schrijver uwe brochure
Vrühcmrlel of .... ? gelezen en zich toen afgevraagd: Dient
hierop een antwoord te volgen? Er is immers alhier in de
i laatste jaren zóóveel over vrijhandel en bescherming geschre-
ven, dat wellicht de meeste belanghebbenden den strgd met
de pen moede zijn. Desniettemin heeft hg gemeend, zich te-
genover U in den strijd te moeten mengen, en wel om de
j volgende redenen. Gij zijt van de handelaren in Manufacturen
, de eerste, die in ’t openbaar met woord en schrift den onbe-
f perkten vrijhandel verdedigt, en tevens hunne eenigste verte-
genwoordiger in onze Kamer van Koophandel. Vandaar dat
men aan uwe argumenten wellicht al te groote waarde hecht.
ë De leden van die Kamer, alsmede andere invloedrijke personen
beschouwen U als een man, door kunde en praktük geheel op
de hoogte, om over deze kwestie een gezond oordeel uit te
ij spreken. Bügevolg verwachten ze van U argumenten, die het
helder daglicht kunnen verdragen. Helaas! dit is niet het
geval. Sprekende over onze wol- en katoen­industrie, weet gg
uwe argumenten voor de zegeningen van den vrijhandel zóó
S in te kleeden, dat velen, met dezen tak onzer nijverheid
minder bekend ­- en dat zijn alhier verreweg de meesten ­-
op het dwaalspoor geraken en tot onjuiste gevolgtrekkingen