HomeAntwoord aan den Heer E. L. Jacobson Lzn., lid der firma Wed. Boas & Jacobson, op zijne brochure Vrijhandel of ....?Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 657.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 9.96 MB

11
ging besloten, ware ten minste aan de nijvere wol-industrie
de kans gelaten, met de buitenlandsche bukskin-fabrikanten
te concurreeren. De strijd zoude toch nog met ongelijke wapens
7 gevoerd worden, zooals boven duidelük is uiteengezet.
Gij zult vragen, waarom is Berlijn zoo sterk in het ver-
vaardigen van mantels, eonfeeties , kostumen en heerenartikelen?
Voor iemand, die dagelijks in deze vakken handelt,is die vraag
gemakkelijk op te lossen. Ten eerste hebben de Berlijnsehe
huizen door energie en smaak een behendigheid verkregen in
het nabootsen van Parijsche modellen tegen lagere prijzen,
waarin ze onovertrefïelijk zgn. Ook hunne ergste vijanden in
` Parüs zullen toegeven, dat zg hier te lande in het eourante
’i genre met Berlün niet kunnen mededingen. Tweedens weet
men te Berlijn door het knippen van mantels en kleedingstuk-
ken op groote schaal en met hulp van door stoom gedreven
naaimachines de kosten aanmerkelijk te bezuinigen. Derdens,
last not least, worden aldaar de loonen maar al te vaak ge-
voelig gedrukt, - een van de hoofdoorzaken van de groote
ontevredenheid in Berlün onder de werklieden. Nergens
groeit het socialisme weelderiger dan in de hoofdstad van
het Duitsche Bük.
De gevolgen van den reusachtigen aanvoer uit Berlijn
werken verlammend op onzen kleermakerstand. Vilden regee-
ring en ’s lands vertegenwoordiging de belangen der onderdanen
N behartigen, dan moesten ze uit een gevoel van rechtvaardigheid
onverwijld belasten den invoer van genoemde artikelen met 20
a 25 °],, en niet dulden, dat aan velen met hunne inwilliging
het brood werd onttrokken.
Betreffende den export-handel naar Indië wenscht schrijver
nog eenige punten aan te stippen. Het is een feit, dat de
groothandel in Amsterdam en Rotterdam den export van ka-
. toenen en wollen goederen niet bijzonder in de hand werkt.
In de jaren 1861-1865 gaven banken en particulieren bij
stägende katoenmarkt gretig enorme voorschotten op uitzen-