HomeAntwoord aan den Heer E. L. Jacobson Lzn., lid der firma Wed. Boas & Jacobson, op zijne brochure Vrijhandel of ....?Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 725.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 9.96 MB

L 10
slechts tot ons landje beperkt, en onze buren hunne over-
productie naar Holland loozen.
Uit eene vergelijking tusscl1en Engeland en Frankrgk
te dien opzichte blükt, dat het eerstgenoemde land uitmunt ’
i11 de halfwollen goederen", maar l1et laatste i11 de heelwollen.
Van daar Frankrijks eisch, de halfwollen goederen uit Bradford
en Huddersfield n1et hoogcre recl1ten te belasten, waarop
hoofdzakelük de onderhandelingen voor het nieuwe traktaat
zgn afgesprongen.
Maar aangenomen, dat Tilburg deze bezware11 te boven
kwam, d. w. z. de l1eel- en halfwollen bukskins de concurre11tie
met het buitenland ko11den volhouden, da11 blüft nochtans l1et
grootste gevaar bestaan in den steeds toenemenden €11ëL11V0O1‘ J
van gemaakte kleedingstukken. Deze betalen nauwelijks 2 a
E5 "/0 rechten, daar de eigenaardigheid va11 dit artikel de be-
nadering wel belet. Berlijnsche huizen hebben in het zooge-
11aan1de eonfectie­vak eene kracht ontwikkeld, waartegen Parijs
machteloos geworden is. Fransche huize11 importeeren slechts
1i_jne modellen tegen hooge prijzen voor de rijke lui, terwijl
Berlijn het land overstroomt met smaakvolle en courante con-
` teeties. Indien schrijver zgne boeken raadpleegt va11 1865 en
1880, dan staat hij dikwijls verbaasd over de uitbreiding, die
de gemaakte goederen hebben verkregen ten koste van de stuk-
goederen. De omzet is volgens züne schatting meer da11
vertienvoudigd. r
De lakenwinkels verdwijnen en worden vervangen door
zoogenaamde confectie-magazijnen, die meer dan 75°j, 11it het
buitenland trekken, grootendeels uit Berlijn. VVat zal nu het
nijvere Tilburg daartegen vermogen? Het zou dwaasl1eid zijn
van de11 fabrikant te verlangen, dat hij teve11s coupeur e11
kleermaker worde. Neen! zonder een invoerreeht van 20 at
25 °]O op gemaakte kleedingstukken en confecties zal Tilburg
te vergeefs 11aar vermeerdering der binnenlandsehe clientèle V
zoeken. Indien de Kamers en de regeering tot deze verhoo-