HomeAntwoord aan den Heer E. L. Jacobson Lzn., lid der firma Wed. Boas & Jacobson, op zijne brochure Vrijhandel of ....?Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 725.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 9.96 MB

s
dat het getal drukkerijen in ons land is verminderd en de
bestaande over Java al te vaak gegronde klachten aanhieven.
Vrij komen nu tot Tilburg. Gü zegt bladzüde 5 : ,,Tilburg, dat
onder de beschermende tarieven een kwijnend leven leidde, enz.°’
YVie slechts eenigszins het ontstaan van de Tilburgschenijver­
heid ke11t, en dat moest men bij U veronderstellen, weet, dat
hare opkomst grootendeels te danken heeft aan de protectie
van ons vorstenhuis en de regeering. Door het maken van
militaire lakens na 1830 werd een hecht fundament gelegd voor
hare latere ontwikkeling. De door de regecring gesubsidieerde
fabrieken waren de kweekscholen der wevers en vollers, waar-
van menig afstammeling later baas en fabrikant geworden is.
YVjjders schrijft ,,Tilburg, dat door energie en voort- %t
,,varenheid na het jaar 1830 zich allengs ontwikkelde, verdrong
,,1net hare flanellen, dommets en baaien het Roehdaler fabri-
,,kaat etc."
Hier veroorlooft zich schrijver eene vraag: - Zal misschien
stüfhoofdigheid van den kant der Roehdaler fabrikanten inder-
tijd geene aanleiding geweest zijn, dat hunne artikelen lang-
zamerhand van de Hollandsche markt zgn verdrongen? Zn, die
in Engeland en de Koloniön groote afnemers telden, hebben
wellicht weinig geluisterd naar de wenken van den kleinen .
_ ,,Dutchman," die zelf het ramen en verwen moest bezorgen.
Het is maar eene opmerking, en schrijver zal zich wel wachten
dit met zekerheid te bewe1·en. Edoch ten bewgze, dat dikwijls 4
stijfhoofdigheid den Engelschen fabrikant op onze markt achter-
uitstelt, en niet gebrek aan macht en kunde, moge het vol-
gende dienen: -~ Het is een feit, dat de Engelsehen in vele
soorten van meubelkatoenen het veld moeten ruimen voor
Duitsche en binnenlaudsehe drukkers, in weerwil van alle ver-
tegen va11 Amsterdamsche en Rotterdamsche grossisten. De
Engelsche drukken hebben elders, vooral in de Indische ge-
westen, ferme afnemers en werken op groote schaal. De op-
merkingen van kleine consumenten worden minder geteld,