HomeOpheffing der tiendenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 584.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 12.23 MB

6
op den gemiddelden opbrengst der jaren dat zij onder j
Cultuur waren, te letten is. j
Bouwlanden die, na de uitvaardiging dezer Wet, in Q
weide of bosch gelegd Worden, zullen nogthands, als
Bouvvland worden berekend. -
ART. 8. j
Tot vinding der, voor den bedoelden afkoop ben0o­
digde gelden, wordt door den Staat eene Geldleening j_
in Seriën geopend tot eene rente van vijf ten hon­ l
derd ’s jaars.
ART. 9. i
Voor deze leening worden obligatiën uitgegeven op
toonder, rentende vüf percent ’s_jaars, niet halfjarige g
coupons, betaalbaar ten verschijndage bij de Betaal-
meesters van het Rijk, onder korting van Een percent.
`Deze coupons worden ook in alle Rijks belastingen j
als betaalsniiddel aangenomen, behalve in die van in-
en uitgaande regten en accijnsen.
ART. 10.
!
Over de gronden der blokken waarvan de tienden
zijn afgekocht, vvordt, te beginnen met het jaar, vol- .
gende op dat der laatste Tiendpligtigheid,­- eene jaar-
lijksclie Rente geheven ten behoeve van het Rijk.
Deze Grondrente zal bedragen vijf percent van het
Capitaal van afkoop.
l