HomeOpheffing der tiendenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 418.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.26 MB

PDF (Volledig document), 12.23 MB

E
OPHEFFING DER 'l‘lENl)EN.
, .-,.,·.,,`,`,­`,·,`,­,­,`,`,`,`,`,­/.
P E O E V E
. SCHETS VAN WVET
, DAARTOE BETREKKELIJK.
-~ »«·· ~@@a@~>W~»
l
, ARTIKEJ, 1.
De Tiendregten, van wat aart of oorsprong zij ook
E wezen mogen, zullen worden afgekocht.
· Deze afkoop moet, binnen drie jaren na de afkon-
i cliging dezer Wet, zijn tot stand gebragt.
ART. 2.
‘ Dezelve afkoop wordt gedaan door den Staat,
° behalve dien der Tiendregten in art. 13 vermeld.
Am. 2.
De afkoop geschiedt Bloksgevvijze, dat is : over eenen
geheelen Tiendblok in ééns, alzoo dat alle de, in