HomeOpheffing der tiendenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 661.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 12.23 MB

16 M. J
veel mogelgk te hebben in aeht genomen.
Door de voorgestelde opheffing der Tienden bij ä
wijze van Coazvwsie, wordt ook van zelve vermeden,
alle moeijelijkheid welke anders bij onderlingen afkoop
zou kunnen ontstaan, ’t zij betrekkelijk minderjarigen,
of ook met hypotheearissen, daar dezer onderpand nu
door den bedoelden maatregel voorzeker eerder ver- '
beterd wordt. t
]Y()”]TA. `
Tot opheldering, voor zooveel noodig, van de be-
rekening voor den bedoelden omslag der grondrente
over de tiendpligtige bouwlanden en de wei- en
bosehlanden, diene het volgende : Men neme de ge-
zamentlüke grootte der Tiendpligtige peroeelen bouw-
land in eenen Tiendblok, en men stelle, naar den zoo
genaamden regel van vijven, deze grootte en derzelver
kadastrale opbrengst tot den opbrengst der tienden die
zij opleverde, gelijk de gezamentlijke grootte der tiend-
pligtige wei- en bosohgronden en derzelver kadastrale
‘ opbrengst staat tot .2:. Deze uitkomst worde gedeeld
j door vijf, en dit dividend worde dan weder naar den
[ kadastralen grondslag gerepartitiëerd. -­
Voor een tiendblok geheel uit bouwland bestaande
i wijst de repartitie volgens de gegevene grondslagen, j
j zich gemakkelijk aan.
1
F
I