HomeOpheffing der tiendenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 678.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 12.23 MB

l
l is
j derzelver waardeering bg het kadaster (zkadastraal
inkomen:) De billijkheid eischt dat ieder perceel
worde belast naar deszelfs productif vermogen.
` Ieder grondeigenaar die in ’t vervolg een of alle
zijne perceelen mogt wenschen geheel vrij te maken,
kan zulks ten allen tijde door uitkeering van het
twintigvoudig bedrag der rente, bewerkstelligen.
De weilanden en de boschgronden mogen niet wor-
3 den vrijgelaten. Zij kunnen toch welligt reeds kort
lj na de uitvoering der wet, onder Cultuur gebragt wor-
t " den. Evenwel behooren zij niet te hoog aangeslagen
Q te worden, omdat althands wanneer zg met bouwlanden
aan eenen en denzelfden eigenaar behooren, er ook
wederom bouwland tot weiland moet aangelegd wor-
den; zoo ook eenigermate met de bosschen.
De bepaling om, na het verloop van den termijn
der Conversie, de Tienden welke door toedoen van
­i5 partijen of van een hunner, onafgedaan mogten zijn
gebleven, onder Rijks beheer te brengen, moet tot
waarborg voor de bereiking van het beöogde doel
i strekken.
Bij gebleken verhindering, onafhankelijk van der
partijen wil, kan prolongatie verleend worden.
Dat de bedoelde maatregel, geheel zonder eenige
A krenking van privaat belang van den een of ander,
zal kunnen verwezentlijkt worden , is niet waar-
schijnlijk. Maar zoo iets kan bij groote ingrijpende
aangelegenheden, nimmer geheel vermeden worden.
V Evenwel vertrouwt schrijver dezes de billükheid zoo ·