HomeOpheffing der tiendenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 688.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 12.23 MB

l
14
_ afkoop van zoodanig perceel van zijn grond als hij zal
goedvinden, ook onafhankelgk van de medewerking
zijner mede-buren. j
Maar, hoe zal het mogelijk wezen om te berekenen i
hoeveel juist zoodanig of dit of dat perceel afzonder-
lijk jaarlijks hebbe opgebragti
En zou, - bij (z zoo mogelijk? :) gedeeltelijke op-
heiiing en gedeeltelijk in stand blijven der tienden,
de tiend-geregtigden ook niet zeer beinoeijelijkt wordenz g
Zal er algeheele opheffing der tienden tot stand
komen, dan moet zulks niet van onzekerheid, onver- ( ·
sehilligheid, willekeur of baatzucht worden afhankelijk g
gemaakt. Het moet een bevel wezen. `
Daarom, deze groote maatregel behoort te worden
uitgevoerd door eene magt, welke in dezen boven de
partüen staat, en die de middelen bezit welke voor
de uitvoering noodig zijn. Deze magt is de STAAT.
De Staat kan ( : des benoodigd : ) overvloedig geld ­j·
voor den afkoop bekomen. Wij zeggen ,,des benoo-
Adigd". Want zeer waarschijnlijk zullen de meeste
afgekochte Tiend­heffers, gaarne willen betaald worden V
met de Tiend-obligatien, welke dadelijk rente geven, j
en het meest solide onderpand opleveren in de Grond-
rente welke de Tienden vervangt.
In ieder geval is er geen twüfel of de Staat zal
ruim geld kunnen bekomen onder verband van een A
zoo zeker onderpand. -- jj
De grondrente behoort te worden omgeslagen over {
alle de afgekochte perceelen naar den grondslag van V