HomeOpheffing der tiendenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 563.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 12.23 MB

Q THELICHTING.
l
Dat de opheiüng der tienden eene nuttige en wen-
‘ sohelijke zaak is, zal wel niet meer betwist worden. -
2 De tiend­last drukt tegenwoordig ongelijk zwaarder
dan in de tijden dat het natuurlijk produetif vermo-
gen van den akker, meerder kan geweest zijn, of er
· minder industrie daaraan werd besteed. -
Wat voor zestig jaar, hier nog minder noodig mogt
schijnen, is, bij de meerdere ontwikkeling van den
landbouw en hetgene wat tot verkrijging van ruimer
opbrengst, aan den grond wordt te koste gelegd, eene
·­ behoefte geworden, welker bevrediging regtmatig is.
5 De tiend wordt geheel van de bruto opbrengst ge-
. heven, en alzoo wordt juist de kleine overwinst of
rente, welke men van tot verbetering aangewend
Capitaal, zoude kunnen genieten, voor een groot deel
door de tiend­hefïing verslonden. Het is dan niet
j meer decimeering van het industrie-capitaal, het wordt
bgna tiercering. ·
Maar dit alles is ook reeds voor jaren breedvoerig
en voldingend betoogd, zoodat verdere bewijsvoering
hier overbodig kan geacht worden.
Van de tiendhefling kan wel naar waarheid gezegd