HomeOpheffing der tiendenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 438.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 12.23 MB

10
bij het verloop van den gestelden termijn, gaan in V
beheer over bij het Rink, tot dat de zaak zal Wezen
i beëindigd.
Het is aan den KoN1Ne voorbehouden om in zeer
bijzondere gevallen, den termijn bij art. l gesteld,
telkens niet een jaar te verlengen.-
ä
ART. 20.
Na de afkondiging dezer vvet, zullen geene tiend-
regten meer mogen worden gevestigd, noch voorbe-
houden of uitbedongen. Alle daarmede strijdige han-
deling zal niet geldig wezen voor de wet.- .
Am. 2l.
Een Koninklijk Besluit regelt verder de wijze van
uitvoering dezer wet. - H