HomeOpheffing der tiendenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 570.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 12.23 MB

8
regter, die voorts uitspraak doet in de zaak.
Van deze uitspraak kan in hooger beroep worden
gekomen, indien l1et bedrag der afkoopsoin de Coin-
petentie des Kantonregters te boven gaat.
Airr. 14:.
De Tiendgeregtigden en ook de vruchtgenieters casu
quo, in iedere provincie worden opgeroepen om hunne
regten en vorderingen op te geven. _
De Eigenaren der gronden worden er op gehoord.
lndien deze afwezig of ook onbekend zijn, wordt ten
hunnen aanzien gehandeld, zoo als in artikel 15 om- jj
trent de tiendgeregtigden wordt bepaald.
De afkoop e11 Conversie vvordt eerst bij minnelijke 5
schikking beproefd. i
' Het geding wordt gevoerd in de provincie alwaar
het Tiend­regt ressorteert. ‘
Am. 15. _
Wanneer de Tiend-geregtigde buiten het Koningrijk
woont, • ook zgne Woonplaats onbekend is, wordt er
gehandeld volgens art. 20 der vvet van 28 Augustus
1851, Staatsblad 125.
Anr. 16.
Het geldelijk bedrag van het afgekocht Tiendregt
wordt aan den regthebbende betaald. - En ingeval