HomeHypotheekbanken en pandbrievenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 672.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

gj · · in
I
V 7
gens zoo nuttig werkende kredietinstelling: dat men in de
j laatste jaren hoe langer hoe strenger was geworden in het
aannemen van hypothekairen waarborg, ligt de bekentenis,
ij dat dit toezigt in den beginne niet zoo heel st.rikt gehouden
was geworden. Mogen toch de Hypotheekbanken zich zacht
spiegelen aan een ander, en liever in den beginne wat min-
s der uéágelweicle, maar dan ook des te solieder zaken doen:
j zij zullen er zich uitmuntend wel bij bevinden en de belan-
gen van de aandeelhouders zullen er het meeste door bevor-
j derd worden.
i Eene opmerking houde men mij hier ten goede. Ik heb
hooren zeggen: ll Het is jammer dat er nu juist twee Hy-
potheekbanken te gelijk zijn opgerigtl” Naar mijn inzien is
dat niet alleen niet jammer, maar integendeel eene zeer ge-
’ lukkige gebeurtenis, zoowel in het belang van de Aandeel-
houders als van de houders van Pandbrieven. Het valt niet
te ontkennen, dat die konkurrentie haren gevaarlijken kant
heeft: namelijk wanneer èn direkteuren èn agenten zich niet
j volkomen doordringen van den onmisbaren regel, dat zij meer
op de kwaliteit, dan op de kwantiteit der door hen te sluiten
hypotheken moeten zien, - of wanneer de een, alligt uit na-
ijver, posten aanneemt, die - en wat nog erger zou zijn -
j omdat zij door den ander zijn afgewezen; doch daar staat
_ tegenover ­­ en dit is een groot voordeel van diezelfde kon-
kurrentie ­- dat zij voor de direkteuren en ook voor de agen-
ten een spoorslag te meer zal zijn om goed toe te zien, en
tgv met voorzigtigheid en beleid, met inspanning van alle krach-
ten, ieder de belangen zijner maatschappij te behartigen,
omdat zij wel overtuigd zullen zijn dat het zijn of niet-zijn
hunner Bank geheel afhangt van de wijze waarop zij wer-
ken zullen.
De voornaamste reden echter, waarom ik eene plaats vroeg
in dit blad, is om den kapitalisten aan tc toonen dat ik niet
alleen wil ¢§)¢"£vezw*e¢z (gelijk men mij wel eens verwetexi lieeft,