HomeHypotheekbanken en pandbrievenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 742.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

x
E
y
door de oprigting van Hypotheekbanken hier te lande voor
groote en kleine kapitalisten geopend is, om hun geld nuttig l
en toch soliede te plaatsen, hetzij da.n in zzamleelen in die
Banken, hetzij in de door haar uit te geven pcmdbrieoen. in
Wat de eerste betreft, de emmleelm in die Banken, be-
hoeft het wel niet veel betoog dat de wezenlijke waarde van
deze geheel en al behoort te worden berekend naar het ge- S
halte van de Bank zelve, dat is: 10. naar de doelmatigheid j
der statuten en de grondslagen waarop de berekening der
tarieven voor rente en aflossing steunt, welke bij beide, de j
Neclcrlamclscáe Hypoááeatömzk en de Natimmle Ilypoááeeïcbmzic, i
wel zóó zijn ingerigt , dat zij het naauwkeurigste onderzoek
kunnen doorstaan; een onderzoek dat ik hier , voor het oogen-
blik althans, niet zal aanvangen, ofschoon er genoeg punten
van aanraking en verwijdering in de statuten van de beide ‘
banken bestaan, om tot belangrijke onderscheidingen te ge-
raken, en niettegenstaande de statuten van de Necleïlcmclsczte
Hypo!/Bee/rbmzls, onder direktie van de heeren J. Bos en P. L.
nunounoo, zoowel als die van de Nazfiomzle Hypoá/tee/cbmzic,
onder direktie van de heeren dr. s. sanri-nvrr o. s., beide
zeer goede voorwaarden bevatten; ­­- 20. naar de geschikt-
heid van de direkteuren voor de hun toevertrouwde posteni
het valt echter niet te betwijfelen dat de kommissarissen zich j
daarvan vooraf wel vergewist zullen hebben; - 30. en _
niet het minste voorwaar, naar de striktheid waarmede
de statuten, de tarieven en de reglementen zullen worden na-
geleefd. ‘ï"
Dit laatste is van het allergrootste gewigt, en de direk-
teuren kunnen niet te voorzigtig en niet streng genoeg zijn
bij de keuze hunner agenten en van de taxateurs, op wier
schatting de bepaling der som welke voorgeschoten wordt,
toch vooral berust. Het voorbeeld van de Crecliet-Ve¢·0anégi¢zg,
die hoogst aanzienlijke sommen heeft moeten afschrijven als
verlies op hypotheken, is daar, om de juistheid dezer bewe-
ring te staven. In de verklaring van de direktie dier overi-