HomeHypotheekbanken en pandbrievenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 688.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

i Y et
l
l,
7
gens zoo nuttig werkende kredietinstelling; dat men in de
j laatste jaren hoe langer hoe strenger was geworden in het
= aannemen van hypothekairen waarborg, ligt de bekentenis,
j dat dit toezigt in den beginne niet zoo heel strikt gehouden
was geworden. Mogen toch de Hypotheekbanken zich zacht
spiegelen aan een ander , en liever in den beginne wat min-
s der uétgebreicle, maar dan ook des te solieder zaken doen:
zij zullen er zich uitmuntend wel bij bevinden en de belan-
gen van de aandeelhouders zullen er het meeste door bevor-
derd worden.
j ldéne opmerking houde men mij hier ten goede. Ik heb
j hooren zeggen: :1 Het is jammer dat er nu juist twee Hy-
potheekbanken te gelijk zijn opgerigtl" Naar mijn inzien is
dat niet alleen niet jammer, maar integendeel eene zeer ge-
l lukkige gebeurtenis, zoowel in het belang van de Aandeel-
v houders als van de houders van Pandbrieven. Het valt niet
te ontkennen, dat die konkurrentie haren gevaarlijken kant
heeft: namelijk wanneer èn direkteuren en agenten zich niet
volkomen doordringen van den onmisbaren regel, dat zij meer
op de kwaliteit, dan op de kwantiteit der door hen te sluiten
l hypotheken moeten zien, - of wanneer de een, alligt uit na-
ijver, posten aanneemt, die - en wat nog erger zou zijn -
j omdat zij door den ander zijn afgewezen; doch daar staat
tegenover - en dit is een grootivoordeel van diezelfde kon-
t kurrentie - dat zij voor de direkteuren en ook voor de agen-
` ten een spoorslag te meer zal zijn om goed toe te zien, en
av met voorzigtigheid en beleid, met inspanning van alle krach-
‘ ten, ieder de belangen zijner maatschappij te behartigen,
omdat zij wel overtuigd zullen zijn dat het zijn of niet-zijn
i hunner Bank geheel afhangt van de wijze waarop zij wer-
ken zullen.
De voornaamste reden echter, waarom ik eene plaats vroeg
in dit blad, is om den kapitalisten aan te toonen dat ik niet
alleen wil qfdY8Z67'€7l (gelijk men mij wel eens verweten heeft,