HomeHypotheekbanken en pandbrievenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 747.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

l.
?
l.
6
door de oprigting van Hypotheekbanken hier te lande voor
groote en kleine kapitalisten geopend is, om hun geld nuttig j
en toch soliede te plaatsen, hetzij da.n in ezemcleelen in die =
Banken, hetzij in de door haar uit te geven pmzdözieven. j
Wat de eerste betreft, de aamleeleoz in die Banken, be-
hoeft het wel niet veel betoog dat de wezenlijke waarde van
deze geheel en al behoort te worden berekend naar het ge- S
halte van de Bank zelve, dat is: 10. naar de doelmatigheid
der statuten en de grondslagen waarop de berekening der
tarieven voor rente en aflossing steunt, welke bij beide, de
Neclezlandscke Hgxpozfüee/cömzk en de Naáimmle Ilypoüeeicbanïc, {
wel zóó zijn ingerigt , dat zij het naauvvkeurigste onderzoek
kunnen doorstaan; een onderzoek dat ik hier , voor het oogen-
blik althans, niet zal aanvangen, ofschoon er genoeg punten
van aanraking en verwijdering in de statuten van de beide r
banken bestaan, om tot belangrijke onderscheidingen te ge- .
raken, en niettegenstaande de statuten van de Ncclerlamlscáe
Hypotáeelröarzls, onder direktie van de heeren J. BOS en P. L.
nunoonoq, zoowel als die van de Nazfiovzale Hypoá/ëeatöavzïc,
onder direktie van de heeren dr. s. SARPHATI c. s., beide
zeer goede voorwaarden bevatten; - 20. naar de geschikt-
heid van de direkteuren voor de hun toevertrouwde postenï
het valt echter niet te betwijfelen dat de kommissarissen zich
daarvan vooraf wel vergewist zullen hebben; - 30. en
niet het minste voorwaar, naar de striktheid waarmede
de statuten, de tarieven en de reglementen zullen worden na- `
geleefd. *1*
Dit laatste is van het allergrootste gewigt, en de direk­ ‘
teuren kunnen niet te voorzigtig en niet streng genoeg zijn
bij de keuze hunner agenten en van de taxateurs, op wier i
schatting de bepaling der som welke voorgeschoten wordt,
toch vooral berust. Het voorbeeld van de Crecliezf- Ve7·cenigiu_q, i
die hoogst aanzienlijke sommen heeft moeten afschrijven als
verlies op hypotheken, is daar, om de juistheid dezer bewe-
ring te staven. In de verklaring van de direktie dier overi-