HomeHypotheekbanken en pandbrievenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 724.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

j 5
j In de overtuiging dat alleen gebrek aan genoegzaam kapi-
j taal de Nederlandsche nijverheid belet zich krachtig te ont-
wikkelen, heb ik de oprigting der hypotheekbanken in ons
l vaderland dan ook van harte toegejuicht, want zij zijn be-
stemd om de industrie te hulp te komen, beter en krachtiger
dan het aan bijzondere personen mogelijk zou zijn; en hoewel
. het nu uit den aard van haren werkkring volgt dat zij hoofd-
zakelijk den Landbouw en in betrekkelijk slechts geringe
mate de Fabrieknijverheid te hulp zullen komen, is er toch
reeds véél verkregen waar een zoo belangrijke en zoo bij
uitnemendheid nationale tak onzer industrie als de Landbouw
j door groote kapitalen gesteund wordt, en kunnen wij met
bemoedigenden blik de toekomst te gemoet zien en met rede-
A lijken grond verwachten, dat in een niet ver verwijderd ver-
l schiet ook het Crédit maöitier door eene op goede grondslagen
gevestigde Nijverheidsbank, in ons vaderland zal worden in-
gevoerd!
Wanneer ik de in het begin van dit jaar ten onzent opge-
rigte Hypotheekbanken hier ter sprake breng, dan doe ik dat
niet om hare statuten of tarieven te beoordeelen: deze zijn
' gedrukt en liggen ter inzage voor ieder belangstellende, bij
hare in verschillende plaatsen aangestelde agenten en voorts
j bij de respektieve direktiën zelve; ik doe het ook niet om nog
‘ eenmaal te herhalen wat reeds vóór mij en nog onlangs gezegd
, is op zoo meesterlijke wijze door den heer mr. J. ·r. mms, in
zijn uitmuntend geschreven werkje, getiteld: De Hypotheek-
ïjs ban/c, daar wezen en deze waarde, en in het later verschenen
werkje van den heer G. G. SNELLEN, onder den titel: De
j Hypotnee/cbank en de Landbouw, verkrijgbaar in alle boek-
l winkels, het eerste voor 80 cents, het andere voor 75 cents;
de lezing van beide deze werkjes raad ik ten ernstigste een
ieder aan die belang stelt in Hypotheekbanken en de wijze
wil leeren kennen hoe deze behooren te werken en wat daar-
l van dan de uitkomsten moeten zijn. Mijne bedoeling is thans
l alleen om te wijzen op de uitmuntende gelegenheid welke er


j,
jl

t