HomeHypotheekbanken en pandbrievenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 684.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

16
de staats-effekten, die dezelfde rente geven, nog geen S7 be-
reiken. In andere provinciën staan zij van 93 tot 95 en
hooger; die van Pommeren doen 95% ; vóór de omwenteling
van Maart golden zij somtijds 110 en meer."
Behoeft hier nog iets bijgevoegd te worden om de voor-
treffelijkheid der Pamibrieven ter geldbelegging te bewijzen,
dan zou het dit kunnen zijn: dat het Crécliáfovzcier in Frank-
rijk, dat toch bijna geheel ontaard is, evenwel bijna 10
ten honderd hooger geldt dan de staatsschuld van gelijke
rente van datzelfde land.
Ik heb gemeend deze woorden te moeten rigten tot alle
kapitalisten in den lande, groot en klein, en hun te mogen
aanraden om, wanneer de gelegenheid zich daartoe zal opdoen ,
hunne kapitalen te beleggen in Pmzdbrievesz van de Hypo-
theekbanken, om de dubbele reden, dat zij daarmede een hoogst
belangrijken tak van Vaderlandsehe nijverheid begunstigen en
alzoo hun kapitaal, zonder schade voor zich zelven, werkelijk
doen strekken ten nutte van het algemeen en ter bevordering
van den Nationalen rijkdom, terwijl zij tevens geen solieder
geldbelegging kunnen vinden dan in die door hypotheken en
belangrijke kapitalen gewaarborgde fondsen en hunne bezit­
ting alzoo niet blootstellen aan verliezen, gelijk in de laatste
jaren vooral in zoo ontzettende mate in de staats­effekten ge-
leden zijn.
Moge aan Nederland het geluk ten deel vallen van aldra
nevens de Hypotheekbanken ook Nijverheidsbanken te zien
opgerigt, en aan de kapitalisten, om in de obligatiën van die
Banken spoedig eene nieuwe en even soliede geldbelegging te
vinden als zij thans reeds bezitten in de Pmzdörievmz!
fijaarlcm,
September 1861. J`. J. WEEVERINGH.