HomeHypotheekbanken en pandbrievenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 608.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

i 15
men ze vergelijken met de koersen der andere fondsen, die,
sedert 24 Maart 1848, schrikbarend zijn aehteruitgegaan.
Zoo stonden de Prnissische renten gemiddeld op 69 pet.; de
aandeelen der Pruissische bank op 63 ; de aandeelen der spoor-
wegen op 30 Et 90. De parallel is dus geheel ten voordeele
der pandbrieven, en nog moet men hierbij in rekening bren-
gen, dat de elkander snel opvolgende staatsleeningen in Pruis-
sen ook bijzonderen invloed op de waarde der pandbrieven
moeten gehad hebben.
11111 1850 blijft de vergelijking even gunstig. Terwijl de
Pruissische staats­elïekten pcts.) den 30 April genoteerd
stonden op 86 % , gelden de 3% pcts. pandbrieven 90 tot 95*%.
De 4 pCts. Pandbrieven van Posen golden op het einde van
1850 102 , die van Mecklenburg 103 en werden tot dezen
prijs zeer gezocht, niettegenstaande .de mededinging der Ham-
» burgsohe leening van 70 millioen, ten gevolge van den brand
van 1842 gesloten.
rz Onder dagteekening van 11 April 1850 vindt men de
volgende noteringen:
Pcwzclárievem. Rente. Cburs.
Ponmnnmi ......... 3% . . . 95%
Bnmnnxnune ....... ,, . . . 95%
Oosr­Pnu1ssaN ...... ,, . . . 93%
WEST­PRUISSEN ...... ,·, . . . 90%
Srnnzrë .......... ,, . . . 95 %
‘ «G·r.oothertogdom Posnn . . 3% . . . -90%
Imam .......... " . 4 ...100%
:1 Terzelfder tijd stonden genoteerd:
AANDEELEN in de Konink-
lijke Pruissisobe Bank . 3% . . . 94
Srnnrssenow ....... 3% . . . 86%
Vimwrrrren Lamine- . . 5 106 a 1059%
r11n de provinoiën dus, waar de koers het laagst staat, in
West­Pruissen en Posen, staan de pandbrieven op 90, terwijl.