HomeHypotheekbanken en pandbrievenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 804.76 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

141 1
1/1n de hieronder volgende opgave van den prijs der Pand- .
bréevevz ter beurze van Berlijn en Breslau zijn op tc merken,
drie tijdvakken: 10. het tijdvak van depreciatie gedurende de
oorlogen met het Fransche keizerrijk; 20. het tijdvak van voor-
uitgang sedert den vrede en vóór de conversie van 1838; lj ` A_‘
het tijdvak sedert de conversie en de vermindering van BEURS van I j j
rente. ‘ * l‘Cl”
. . . I ' -­-__
B· ,...ï1ï . · E E -4 -4. ·
_; 6 gg cgë ï Knimnnnicnrï en 3
BEURS VAN 8* gj w··» wg mä C64 w”E ä g , Minnen, Obhgá
CD «-1 OO ,­i «­­4 »-4 «-e "¤ ,-4 G; ’
BRESLAU`. ce N E ¤= °° "° IDEM, 3% pct.
Q1 m 01 Ol
Ponnnnnu, Pandl2
I * ` l .) #11.
Bnnsmuscirn Pand- ~ IDBL 3/f P?
brieven van 1000 j OOSTQPRUISSEN ·
Pniiss. tha1ers.. 66% 72% 97% 107% 106% 107 101% 104 V 4 Pci ···­· ”
[DEM van 500 .... 67% 75 98 107% 106% 106 105 105 _ Posnx, Panclb1·ie,,
£DEM IBWCYPB · » == == loëy gëy 1037 ` . Innn, nieuwe 192,,
osnnscnn an r. ,, ,, ,, 3 G ‘ 3 . ‘ V 3 jj,
IDEM Warsohausche ,, ,, ,, 98% 90% 92 92 92 4 j . SH‘ELI°> Pïmdbujéi
5 g VEST­1)RUISSEN ,
_ _, ,,. ..,.. ,. . . . · ·.•».·­· ­.··· . . . ­ r.«·r · . .. ..». . · I . , l , _ j 4 I . L '
rr Gedurende het eerste tijdvak is de depreciatie minder 1 Innn, 3 /2 peu.
groot dan die der staats-effekten en andere fondsen. Gedu- _ Poorsonn Hypoth,
rende het tweede tijdvak blijven de pandbrieven in den regel g i ....
boven pari. De konversie, eindelijk, in 1839 tot stand ge- ` { G:) HID het jam, OH,
bragt, heeft de koersen slechts weinig aangedaan, en na eene ' I ,,0,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,1 die <
oogenblikkelijke daling , zijn de prijzen weder spoedig boven I prcmir ¤¤¤b<><>ü­
pari gestegen. 1 ­ï
ul)e Februarijomwenteling van 18418 heeft alle waarden
der beurs gedrukt. Gedurende dat jaar is de gemiddelde koers
der pandbrieven, rentende 3% ten honderd, geweest:
in Srtnzrë en Ponnnnnn ........ 93 , {
,, W1isr­1’nu1ss1nv ............ 83; j
,, Oosr-Paurssnn ............. 96; « l
zz Om deze noteringen echter naar waarde te schatten, moet
1