HomeHypotheekbanken en pandbrievenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 698.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

13
ten met dergelijke instellingen als de hier bedoelde, daar zij,
bloot reeds mnclaá zij de regering is en de magt in handen
heeft, een groot overwigt uitoefenen en de werkzaamheden
van het bestunr in menigerlei opzigt kan belemmeren en te
eeniger ’ tijd hulp eisehen waar het verleenen van die hulp
inderdaad den doodsteek aan de inrigting zelve zou geven.
‘ Wij hebben er hier slechts op te wijzen hoe de Fransche Bank,
het Oréclézf Fancier en het Oráclizf Mobilier in Frankrijk, in-
derdaad niets anders meer zijn dan werktuigen der regering
en afdeelingen van de schatkist. Niet te ernstig alzoo kunnen
de krediet-instellingen in ons vaderland er voor gewaarschuwd
worden dat zij toezien hare onafhankelijkheid ten aanzien van
de regering volkomen te behouden.
Na deze afwijking, welke men mij ten goede moge hou-
den, kom ik terug op hetgeen ik vroeger zeide: dat de Pand-
brieven geen spekulatiefonds op de beurs kunnen uitmaken ,
wat een noodwendig gevolg is van de omstandigheid, dat er
een onderpand met eene reële waarde voor verbonden is ; en
wil men de bewijzen, dan voorzeker zijn die niet beter te
leveren dan door een overzigt te geven van den beursprijs
der Panclbïieven in andere landen, in de gewigtigste oogen-
blikken, toen de staats­effekten een gevoeligen achteruitgang
ondervonden. De heer omvrnn heeft in zijn werk Over _qz·0n0Z­
krediet en Yzyyoozfáeekbanlcen, eenige tabellen medegedeeld van
den prijs der Panalbrienen op de Duitsehe beurzen, welke
prijscouranten door den heer Bums in zijn vroeger vermeld
werk De Ftypozfnee/cbanlc zijn overgenomen, zoodat het bijna
overtollig zou zijn ze hier nog eens te herhalen, ware het
niet dat er groote waarde aan die opgaven te hechten is,
aangezien zij getrokken zijn uit officiële, aan de Fransche
regering medegedeelde rapporten; terwijl het zich bovendien
laat verwachten dat dit opstel door velen gelezen zal worden
die niet in het bezit zijn der werken van de heeren omvrnn
en BUIJS.
De heer omvrnn dan, zegt;