HomeHypotheekbanken en pandbrievenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 734.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

/7 i Q _ ,
12
schap (cu daartoe behooren de Pcmclbrieoovz) verbonden, als
het kapitaal van elke naamlooze vennootschap, en de aan-
deelhouders zijn gehouden, wanneer zij dit niet reeds gedaan
mogtcn hebben, hunne aandeelen tot het volle bedrag te
storten, en voor dat volle bedrag verbonden voor alle ver-
liezen der maatschap. Eindelijk nog dit: het voor de hypo-
theken ten onderpand gegeven goed blijft in gedoe! ver- x
bonden totdat de aflossing der voorgesehoten som volkomen.
is tot stand gebragt, en gevolgelijk vermeerdert de waarde
van het onderpand telken jare, terwijl de schuld vermindert;
want de rente en de aflossing worden tegelijk, op denzelfden
dag betaald.
Nemen wij het drievoudig voordeel in aanmerking, dat
hierboven is omschreven als kenmerkende de Panclbriooon ’
dan laat zich naauwelijks ééne wijze van geldbelegging den-
ken, waaraan zoovele en zulke goede waarborgen verbonden
zijn, als aan de Paodörio-von. Ze hebben bovendien alles
gemeen met de Staatsfondsen, behalve hunne gebreken en
gevaren. Onder de gevaren aan de staats­effekten verbonden
noemde ik in mijn laatste werkje, G'oZcZboZo_ogi¢2g, den noodlot-
tigen dwang welken zij den houderóopleggen om, of hij wil
of niet, aan het beursspel deel te nemen: de noodzaak om
Zo spokztlerovz. Die dwang, die noodzaak is den Pomolóréoooo
niet eigen en zal hun niet eigen worden, als maar het be-
stuur der lvlypotheekbanken in goede handen zij en de statuten
j worden nageleefd: twee levensvoorwaarden voor het blijven
l bestaan van de Banken, zoowel als van de Pomcloziooovz: en
j daaraan imo en zal beantwoord worden, zoolang de Bank
hare onafhankelijkheid zal weten te bewaren en vrij te blijven
van alle inmenging van den Staat. Ik moet hier doen op-
merken, dat ik hiermede niet bedoel dat juist de regering
van ons land gevaarlijker voor de Bank zou zijn dan eene
andere regering voor eene gelijksoortige instelling in een ander
land, maar dat overal dezelfde regel geldt: dat de regering
niet behoort te worden getrokken in of zich niet moet inla-