HomeHypotheekbanken en pandbrievenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 708.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

V V B
ll
langen voor oogen en alleen aan die belangen denkende en
daarvoor handelende, weren zal wat niet wezenlijk solide is.
Zoo ook zal de Bank zich zooveel mogelijk vergewissen van
het doel waartoe de hypotheek gevraagd wordt: of dit alleen
plaats heeft tot verbruik of wel tot een winstgevend doel, en
· het valt niet te betwijfelen of zij zal, in den regel althans,
I gelden verstrekken die tot het verkrijgen van winsten zullen
worden aangewend. Daardoor ook is de bedongen rente zeker-
der gewaarborgd. Wie leent om schulden te betalen, kan
noch rente noch aflossing voldoen, zonder op nieuw schulden
te maken, doch wèl hij die leent om het kapitaal waarmede
hij werken moet te vergrooten; en de betrekkelijk geringe
rente, maar vooral ·de gemakkelijke wijze van aflossing, bij
kleine gedeelten ieder jaar, in den vorm van hoogere rente,
zullen het den geldnemer gemakkelijker maken zijne verbind-
tenissen gestand te doen, dan wanneer hij telkens, met schokken,
groote som1nen van zijn bedrijf­kapitaal moet afnemen.
De uitgifte van Pamlkrieveoz wordt door het bestuur der
Bank bepaald, en mag, volgens de statuten, in geen geval
het kapitaal­bedrag der onafgeloste hypotheken overschrijden.
Hetzij nu die PmzcZ6¢·ieve2z in betaling gegeven worden aan
de leeners, en aan deze dus de zorg verblijft dat ze te gelde
gemaakt worden, hetzij de Bank zelve die zorg op zich neme,
in geen geval kan de hoofd­voorwaarde, dat het bedrag be-
. paald wordt door de hoegrootheid van het onderpand, worden
verkracht.
Op onderpand nu van zulke hypotheken, en onder voor-
waarden als ik hierboven noemde, worden de Paozclbrievem
uitgegeven. En wie zou dan nog kunnen twijfelen aan den
voorrang dien deze hebben boven de staats­effekten, welke
volstrekt alle zekerheid missen? Maar er is nog meer. Het
onderpand voor de Pmzdbréeveez bestaat niet enkel in die hypo-
theken. De Hypotheekbanken zijn naamlooze vennootschappen,
inet een belangrijk maatschappelijk kapitaal; en dit maat-
schappelijk kapitaal is evenzeer voor de schulden der maat-