HomeHypotheekbanken en pandbrievenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 712.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 12.02 MB

x
9
voordeelen, ze zullen alle evenzeer verbonden zijn aan de Pand-
brienen der Hypotheekbanken, die echter bovendien voordeelen
in zich bevatten, welke met geene mogelijkheid aan eenig
ander soort van effekten kunnen worden toegeschreven, omdat
ze niet toevallig, maar, als een wezenlijk deel van hun bestaan
uitmakende, onafscheidelijk aan eerstgenoemden verbonden zijn.
4e Gelegenheid tot besparing kunnen de Pandbrienen aanbie-
den, zoowel als elke andere soort van effekten, hoewel die
gelegenheid toch ook wel onder meer andere vormen in over-
vloed bestaat; maar de Pandbrienen zullen die gelegenheid nog
te meer geven, wanneer zij tot kleine sommen worden uit-
gegeven, al ware het tot een bedrag van f 10 of mistens
f 25 kapitaal.
Evenmin als andere effekten vereischen de Pandbrieven zorg
of toezigt, want, mits men ze goed berge, zoo veroorzaken
zij geen andere moeite aan de bezitters dan dat eens of twee-
maal ’s jaars de rentecoupons moeten worden afgeknipt en
ingewisseld; de coupons (de Banken zullen daarvoor wel zor-
gen l) zullen op den vervaldag betaald worden, en ze kunnen
dat, beterder en zekerder zelfs dan de coupons van eenig staats-
efïekt, want de Banken zullen niet, gelijk menigen staat, kort
vóór het vervallen van den rentetermijn behoeven uit te zien
om eene leening te sluiten, tot betaling van de reeds bijna
verschenen interessen.
De Pandbrienen zullen evenzeer dagelijks tegen klinkende
munt verwisselbaar (met andere woorden: ter beurze verkoop-
baar) zijn , als de staats­obligatiën ; beter zelfs, omdat zij nood-
wendig meer dan deze herhaaldelijk aan de markt zullen wor-
den gebragt; vooral wanneer de Banken Pandbrienen zullen
geven in betaling van de door haar te doene voorschotten.
Maar de Pandbrieven zgn ner te verkiezen beven de Staats-
efekterz, omdat at de neerdeeten welke deze bezitten én ziek
nereenégen zonder aan dezewte gebreken te Zrjden.
De Staatssehulden steunen alleen op het krediet van den
Staat; een krediet dat door alle regeringen bij herhaling ge-