HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 45

JPEG (Deze pagina), 773.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.40 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

57
neigd is op den staat te leunen en te steunen, des
te meer kracht zullen de kerkgenootschappen in zich j
zelf vinden, des te meer zal het kerkelijk leven i
zich ontwikkelen. En wanneer dan de kerk zich 2
alleen beweegt op het haar eigen geestelijk gebied,
dan zal daardoor de geest van Gnmsrus meer en
meer worden uitgebreid , meer en meer ingang vin- j
{ den in de harten der menschen ~­- en hunne da- W j
‘ den zullen er van getuigen. Want de godsdienstig- i
ste staat is niet, die zich het meest met de kerk- ej i
genootschappen moeit, of die den naam van een of A
r ander kerkgenootschap aan het hoofd draagt, maar
die, waar de inwoners het godsdienstigste zijn. lj
20. De leuzen van Granjenian en patriot heb-
den sedert de constitutie van 1814 gelukkig hunne
beteekenis verloren, ­-zij behooren tot de geschie- ..
denis. De Koninklijke kroon is toen aan het huis V
van Oranje opgedragen; de volgende grondwetten ä
hebben het daarin bevestigd. De (lranjeleus moet
dus de leus van allen zijn, want wie zijn vader- Q
l land bemint eert den Koning. Vaderland en Ko-
i ning zijn een. Geen staatkundige partij (ten minste
zoo lang allen zich vasthouden aan de grondwet)
heeft dus het regt, die leuze als aan haar in het g
bijzonder toekomende te beschouwen. En wanneer »
zij dat doet, laadt zij den schijn op zich van iets »
te bedoelen, dat zij achter die voor ieder eerbied- `_
F waardige leuze zoekt te verbergen.
Maar er zijn toch nog partijen in ons vaderland, 3
« die, naar wij vreezen, nog niet zoo spoedig den on- i
” derlingen strijd zullen opgeven. Wij bedoelen de
5 volkspartij, en de partij der aristocratie, met an-
l
l e
{
j .