HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 44

JPEG (Deze pagina), 742.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.40 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

ff, (/";' Y Y imwY“_~i__vY ~1f”YiWVn www, W H Y j
t

j .
i 56
ij stogtelijke partijhaat hen in hunne handelingen
u = geleid heeft; want dan zullen zij, die zich zoe
voorop hebben gesteld, om de gemeente onder dien
jl indruk te doen handelen , ook later moeten onder-
jg vinden , dat zij medepligtig worden geacht aan
j. elke daad van wanbestuur, die eene door hen zoo
j zeer ondersteunde regering begaat.
Och! dat dit door dien zoo achtbaren stand {
' ` meer en meer werd ingezien, en dat ook de ver- *
5 J dere leden der verschillende gemeenten het be-
‘ ‘ grepen , dat de bloei der kerkgenootschappen niet
j te vinden is op staatkundig gebied, dat geene
staatkundige genootschappen of kiezersvereenigin­ '
j gen, die slechts eene kerkelijke partij dienen of
i_ ‘ hunne leuzen daaraan ontleenen, heil kunnen aan-
l brengen.
Het is de roeping van den staat evenmin , regt-
j i streeksehen invloed uit te oefenen op of te zorgen
j j, voor den bloei der kerkgenootschappen, als om han-
r del en nijverheid te regelen. Het geestelijke zoo min j
als het materieele behoeft of duldt regtstreeksehe be- l
_ E moeijing van den staat; beiden behoeven slechts vrij- ‘
l · heid en ophelling van lasten en banden, om meer dan
l ‘ immer te bloeijen. Ik vrees niet voor dat schrik-
beeld van eenen godsdiensteloozen ’) staat. Hoe-
meer vrijheid de kerk geniet, hoe minder zij gc-
` °") Wij gebruiken dit woord in de beteekenis, die men er gewoonlijk
j · aan hecht, namelijk in tegenstelling van een hcersckemle Godsdienst. °
i Wanneer men evenwel dit woord in zijne eigenlijke beteekenis neemt en
` er uit alleidt, dat de voorstanders van den godsdienstloozen staat de V
afhankelijkheid aan en het opperbestuur van God zouden miskennen, dan
gelooven wij dat hun getal zeer gering zou zijn. lVelligt drukt mon het lt
denkbeeld het beet uit door te zeggen: de staat als zoodanig behoort
tot geene der godsdienstige seetenP l
l
l
l