HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 43

JPEG (Deze pagina), 757.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

l l
l
l
i
55 i
Catholiek? en nog niet alleen dat, maar: wordthij,
j al behoort hij er niet toe, door mannen van een 3
‘ dier godsdienstige gezindlieden aanbevolen? Mij '
i dunkt, het mag ernstig gevraagd worden: kan dat ~
op den duur het welzijn van den staat bevorderen?
l Maar ook omgekeerd , kan .het gunstig werken op i
den bloei der kerk, wanneer predikanten of gees- i
j telijken zich aan het hoofd van staatkundige par-
¥ tijen stellen, en den invloed, die hunne betrekking , K . W
hun geeft, gebruiken, om op de verkiezingen te wer- X ¥
ken , ja zelfs in den predikstoel daarover spreken? V ‘
Wij gelooven het niet! Wij meenen integendeel, l
dat de voor den bloei der kerk zoo noodige achting, t
die voorgangers en geestelijken genieten, in het A
laatste jaar inzonderheid in de Protestantsoh kerk-
genootschappen veel geleden heeft, zelfs bij diege­ V =-·
nen, die onder hunnen invloed hebben gehandeld; ‘
V hoeveel te meer bij hen , die met de vorige rege- ;
ring waren ingenomen, en niemand zal toch wel .2
beweeren, dat daaronder geene gemoedelijke ern- ,
i stige Protestanten zijn.
Wij gunnen gaarne aan geestelijken en predikan- ;
ten, dat aan de verkiezingen deel nemen,want
ook voor hen is dit regt een pligt; maar wij wen- `
sehen dat zij , meer nog dan ieder ander, hierin
l met behoedzaamheid te werk gaan, opdat zij niet
door een strijd, die niets met hunne betrekking ge- 4
meen heeft, het vertrouwen van goedgezinde leden Q
hunner gemeente verliezen , door verschil van mee- =
ningen op politiek terrein. En vooral dan loopen ï
zij gevaar, hunnen in geestelijke zaken zoo noodigen .
invloed te verliezen, wanneer liet blijkt, dat hart-